2.3.3. Pozemkové úpravy

05.02.2009:
  • Od roku 1991 probíhá v České republice proces pozemkových úprav, v souladu se zákonem č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, S účinností od 1. ledna 2003 pak byl přijat nový zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - zákon č. 139/2002 Sb.
  • V rámci úprav pozemků se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům, dochází k prostorovým a funkčním změnám parcel, jež se slučují nebo rozdělují,
    je zajišťován přístup k nim a jsou stanovovány jejich hranice. Proces pozemkových úprav vytváří podmínky pro jejich racionální spravování, ochranu půdy, zvyšování její úrodnosti a pro zvyšování ekologické stability krajiny. K 1. lednu 2002 bylo v České republice dokončeno 203 komplexních pozemkových úprav na celkové rozloze
    72 697 hektarů, přičemž je rozpracováno dalších 542 komplexních pozemkových úprav na celkové rozloze 256 495 hektarů.
  • Nedílnou součástí procesu pozemkových úprav je budování cest, biokoridorů a biocenter, a protierozních opatření, což jsou opatření, která mají za účel obnovit narušenou ekologickou stabilitu krajiny, omezit vodní a větrnou erozi zemědělské půdy, zvýšit biodiverzitu a zlepšit narušený celkový krajinný ráz, jako důsledek velkoplošného obdělávání zemědělské půdy.