2.4.2. Současná agrární politika

05.02.2009:

Současná agrární politika je postavena na 4 pilířích:

 • Regulace trhu a podpora příjmů zemědělců
 • Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství
 • Modernizace a transformace podniků
 • Institucionální příprava na vstup do EU

MZe vychází při vymezení podpor:

 • do zemědělství a zpracovatelského průmyslu ze zákona č. 252/1997Sb.,
  o zemědělství,
 • do lesního hospodářství ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
  a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
 • do vodního hospodářství ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a ze zákona
  č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
  (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 • na trh s produkty zemědělství a zpracovatelského průmyslu ze zákona
  č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.

Základními předpisy pro jednotlivé podpory jsou zejména:

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržení krajiny a program pomoci k podpoře méně příznivých oblastí,
ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

Toto nařízení vlády upravuje podpory mimoprodukčních funkcí (agroenvironmentální programy včetně zalesnění) a pomoc méně příznivým oblastem. Prostřednictvím nařízení vlády č. 505/2000 Sb., jsou MZe ročně poskytovány podpory ve výši cca 3 mld. Kč do méně příznivých oblastí, čímž je v těchto oblastech zajišťována údržba krajiny v kulturním stavu a existence zemědělského podnikání šetrného k životnímu prostředí, a tím (synergický efekt) je udržováno i osídlení těchto venkovských oblastí. Proto je nařízení vlády považováno za klíčový nástroj udržení stability podhorských a horských oblastí
a programy uplatňované v rámci tohoto nařízení se stanou základem
pro horizontální opatření rozvoje venkova v rámci HRDP.

Podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí v zemědělství
a k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny dle tohoto nařízení jsou následující:

Program pomoci k podpoře méně příznivých oblastí podporuje

 • zemědělce hospodařící v horských, ostatních méně příznivých oblastech
  a v oblastech se specifickými omezeními,
 • zemědělce, kteří hospodaří ve velkoplošných zvláště chráněných územích (národní parky a chráněné krajinné oblasti).

Agroenvironmentální programy podporují

 • změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou,
 • údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastevním chovem hospodářských zvířat,
 • částečně vyrovnávají ztráty vzniklé v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství,
 • zachování biodiverzity, zachování kulturní krajiny a tradičních způsobů hospodaření,
 • včelařství.

Podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit, zaměřených na ochranu složek životního prostředí v zemědělství podporují:

 • vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH,
 • založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny včetně povýsadbové péče.

Podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby podporují

 • změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů,
 • změny struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití.
 • Nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory
  za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb., a 294/2002 Sb.

Toto nařízení vlády umožňuje každému zemědělci, který hospodaří
na více jak 10 ha orné půdy, aby vyčlenil 5 - 10 % ploch orné půdy a na těchto plochách pěstoval za určitých podmínek vybrané plodiny s cílem, aby jejich produkce byla užita k jinému účelu než je výroba potravin, krmiv a osiv.

Za naplnění tohoto úkolu jsou pěstiteli poskytnuty finanční podpory:

 • finanční podpora za uvádění půdy do klidu za každý ha orné půdy uvedené, do klidu,
 • finanční kompenzační podpora za uvádění půdy do klidu za každý ha ostatní orné půdy neuvedené do klidu,
 • podpora uplatnění řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu k výrobě obnovitelných zdrojů energií - bionafty.
 • některé paragrafy lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
  a doplnění některých zákonů v platném znění) a závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích.
 • § 102 vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů /vodní zákon/ v platném znění) pro podpory poskytované
  ve veřejném zájmu.
 • Zásady podpůrných programů podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.,
  o zemědělství v platném znění.

Podpůrné programy poskytované podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství
v platném znění jsou následující:

 • Obnova vinic, chmelnic, ovocných sadů, technických a prostorových izolátů,
 • Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích
  a vinicích,
 • Podpora využívání bioetanolu,
 • Chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koz,
 • Podpora odbytu skotu,
 • Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat,
 • Udržování genetického potenciálu osiv a sadby,
 • Podpora zlepšování zdravotního stavu polních plodin,
 • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin,
 • Podpora NH Kladruby n.Labem, Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov,
 • Genetické zdroje,
 • Podpora mladých začínajících zemědělců,
 • Nákazový fond a dotace zemědělského pojištění,
 • Poradenství a vzdělávání,
 • Podpora vzniku a činnosti odbytových organizací výrobců,
 • Podpora evropské integrace nevládních organizací,
 • Podpora zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu.

V rámci Zásad poskytuje MZe dotace především na obecné služby zemědělství (poradenství, zemědělské pojištění, genetika, genetické zdroje apod.)
a také na podporu konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu, sdružování zemědělců, mladých začínajících farmářů a obnovu vinic. Prostřednictvím Zásad budou poskytovány i po vstupu ČR do EU tzv. národní podpory, mezi něž většina z dnešních dotačních titulů náleží. Ostatní podpory budou řešeny buď v rámci společných tržních organizací nebo prostřednictvím programových dokumentů HRDP a OP Zemědělství. Do OP Zemědělství je integrována podpora mladých zemědělců
a modernizace technologií na zpracování zemědělských produktů.

Mezi hlavní institucionální nástroje, které současná agrární politika využívá patří:

 • Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
  Jeho hlavní náplní je regulace trhu s hlavními komoditami. Byl založen na základě zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a nahradil tak Státní fond tržní regulace. Nástroje regulace trhu se postupně sbližují s tržními opatřeními používanými v rámci Společné zemědělské politiky EU. Jde o kvotaci výroby mléka a cukru, intervenční nákupy obilovin
  a subvencování exportu mléčných výrobků, sladu, jatečného skotu a škrobu. Kromě toho za účelem posílení příjmů zemědělců a sblížení mechanismu dotační politiky se systémem EU byly zavedeny přímé platby na mléko a přímé platby na plodiny na orné půdě ve vazbě na uvádění 5-10% orné půdy do klidu podle nařízení vlády 86/2001 Sb.. Splní-li subjekt podmínku uvedení požadované orné půdy do klidu, má nárok na dotaci na veškerou ostatní výměru orné půdy do klidu neuvedené.
 • Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF)
  Náplní PGRLF je usnadňovat tok investičních prostředků do zemědělství a potravinářství s cílem zvýšit jeho konkrurenceschopnost. Hlavními nástroji jsou dotace úroků a garance jistiny úvěrů. Kromě toho PGRLF zlevňuje provozní úvěry na překlenutí dočasného nedostatku finančních zdrojů. PGRLF bude transformován do podoby bankovní instituce podporující dlouhodobými levnými úvěry nákup půdy tuzemskými zemědělci. Předpokládá se, že podpora modernizace zemědělství a potravinářství prostřednictvím PGRLF bude pokračovat v upravené podobě, ale hlavním nástrojem se stane OP Zemědělství.
 • Pozemkový fond České republiky (PF ČR)
  Působnost PF ČR jako právnické osoby zřízené zákonem 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky je dána především zákonem o půdě č. 229/1991 Sb. a spočívá ve správě zemědělského majetku ve vlastnictví státu. Z tohoto titulu PF ČR poskytuje restituční náhrady vzniklé vůči státu podle zákona o půdě, privatizuje spravovaný majetek ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., převádí majetek státu na obce, kraje a veřejné vysoké školy a na základě zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění prodává státní zemědělské pozemky fyzickým osobám.
 • Program SAPARD
  V rámci programu SAPARD byl do agrární politiky ČR poprvé zapojen nástroj používaný v EU. Cílem je připravit zemědělce a potravináře na způsob čerpání prostředků na strukturální opatření v sektoru zemědělství a venkova. Kromě toho je cílem programu zvýšit úroveň welfare zvířat v zemědělské výrobě ČR, zlepšit úroveň zpracování zemědělských komodit, urychlit realizaci pozemkových úprav a zavést pilotní agroenvironmentální opatření v ČR.