2.5.1. Demografická situace v ČR

05.02.2009:

K 1. březnu 2001 měla Česká republika 10 293 tis. obyvatel (10 302 tis. obyvatel v roce 1991), ženy představovaly 51,2 % obyvatel (51,5 % v roce 1991). Průměrná hustota činila 131 obyvatel na km2. Hustota osídlení se pohybovala
od 62,3 obyvatel na 1 km2 v Jihočeském kraji až do 230,5 obyvatel na 1 km2
v Moravskoslezském kraji (s výjimkou hlavního města Prahy - 2 387 obyvatel
na km2).

Obyvatelstvo bylo na území republiky rozloženo poměrně rovnoměrně
při značné koncentraci obyvatel ve městech. V obcích do 2 000 obyvatel žilo 26 % celkové populace, přičemž v obcích s méně než 1 000 obyvateli žilo 17,1 % obyvatel. Největším městem státu je Praha s 1,2 mil. obyvatel. V České republice bylo celkem 6 258 obcí (k 1.3. 2001), z nichž více než 50 000 obyvatel mělo pouze 22 obcí
(5 obcí více než 100 000 obyvatel).

Počet obyvatel České republiky rostl až do roku 1994. V posledních letech počet obyvatel České republiky klesá přesto, že do věku vyšší plodnosti vstupují silné ročníky narozené v první polovině 70. let 20. století. V období 1991 až 2001 poklesl počet obyvatel o 9 282 obyvatele, přičemž nepříznivý populační vývoj je částečně vyrovnáván přistěhovalectvím. Střední délka života činila v roce 2000
u mužů 71,7 a u žen 78,4 roku.

Věková struktura obyvatelstva se v posledních letech mění - věkové složení obyvatelstva se postupně zhoršuje - v období 1991 až 2001 se zvýšil podíl obyvatel v produktivním věku (o 4,1 procentního bodu na 65,3 %) a klesl podíl obyvatel
do 15-ti let (o 4,5 procentního bodu na 16,5 %). Podíl obyvatel v předproduktivním věku je od roku 1998 trvale nižší než podíl obyvatel ve věku 60 let a výše. Podíl lidí starších 60-ti let stagnoval (18,2 % v roce 2001), avšak podíl této věkové skupiny se bude zvyšovat rychleji.

Národnostní složení obyvatel státu je poměrně homogenní - v roce 2001 zde žilo 94,1 % obyvatel, kteří se hlásí k národnostem s českým mateřským jazykem (94,8 % v roce 1991). Z menšin je nejsilnější slovenská národnost (1,9 %), následuje národnost polská (0,5 %), německá (0,4 %) a romská (0,1 %).

Ve vzdělanostní struktuře populace ČR starší 15 let představují v roce 2001 nejvyšší podíly osoby vyučené a se středním odborným vzděláním bez maturity (37,9 %, v tom učňovské 20,5 %, střední odborné 17,4 %) a osoby s maturitou (28,4 %, v tom učňovské s maturitou 1,5 %, úplné střední vč. nástavbového 25,6 %, vyšší odborné 1,3 %). Osoby se základním vzděláním tvoří necelou čtvrtinu populace starší 15 let (23 %) a s vysokoškolským vzděláním necelou desetinu (8,9 %).
Ve srovnání s rokem 1991 se vzdělanostní struktura obyvatel nad 15 let výrazně zlepšuje - snížil se podíl osob se základním vzděláním (o 10,1 procentního bodu)
a zvýšil se podíl vysokoškolsky vzdělané populace (o 1,7 procentního bodu).

Tab.: Úroveň vzdělání pracovníků v zemědělství v roce 2000

Pracovníci
v zemědělství
celkem v % z toho se zemědělským vzděláním
základní vzdělání 28 080 18 xx
středoškolské vzdělání 121 161 76,5 68 808
vysokoškolské vzdělání 7 991 5 6 820
celkem 157 232 100 75 628

Pramen: MZe, Agrocenzus 2000