4. Kontext Evropského Společenství

05.02.2009:

OP Zemědělství je vypracován v souladu s nařízením Rady 1257/1999,
o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím EAGGF a s nařízeními pozměňujícími, doplňujícími a prováděcími a s nařízením Rady 1263/1999, o finančním nástroji
pro orientaci rybolovu a s nařízeními pozměňujícími, doplňujícími a prováděcími.

V souladu s čl.12 nařízení Rady 1260/1999 podporuje OP Zemědělství pouze takové aktivity, které jsou v souladu se Smlouvou o založení ES, s nástroji přijatými v jejím rámci a s politikami a akcemi Společenství, včetně pravidel pro hospodářskou soutěž (veřejnou podporu), o zadávání veřejných zakázek, o ochraně a zlepšování životního prostředí a o odstraňování nerovností a vyrovnávání příležitostí mezi muži a ženami.

Soulad se Společnou zemědělskou politikou ES

OP Zemědělství je koncipován v souladu s reformou společné zemědělské politiky, v rámci Agendy 2000, která byla schválena Radou Evropy v Berlíně v roce 1999 a sleduje hlavní stanovené cíle:

  • větší orientaci na trh a zvýšenou konkurenceschopnost,
  • bezpečnost a kvalitu potravin,
  • stabilizaci zemědělských příjmů,
  • začlenění ekologických otázek do zemědělské politiky,
  • rozvoj životaschopnosti venkovských oblastí,
  • zjednodušení a posílení decentralizace.

Veřejné zakázky

Postup při zadávání a výběru projektů bude zajišťován v souladu se zákonem č. 28/2000 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (Zákon
č. 28/2000 Sb.). Novela zákona č. 28/2000 Sb. s účinností od 1. června 2000, představuje základ slučitelnosti s Acquis communautaire. Všechny projekty spolufinancované z EAGGF nebo FIFG mají z hlediska výběru dodavatele charakter veřejné zakázky. U příslušných veřejných zakázek (nad stanovený limit), na něž je požadován příspěvek z EAGGF nebo FIFG, bude zajištěno jejich zveřejnění v Úředním věstníku ES.

Současně bude zajištěno dodržení požadavků Společenství stanovených v Dohodě o založení ES (články č. 12, 28, 43 a 49) a v příslušných směrnicích Komise pro zadávání veřejných zakázek (Směrnice č. 92/52, o službách
a smlouvách o veřejných smlouvách v telekomunikacích, Směrnice č. 93/36,
o veřejných dodávkách, Směrnice č. 93/37, o veřejných stavbách ve znění Směrnice č. 97/52, Směrnice č. 93/38, o vodním hospodářství, energii, průmyslu a dopravě ve znění Směrnice č. 98/4, atd.) U příslušných veřejných zakázek (nad stanovený limit), na něž je požadován příspěvek z EAGGF nebo FIFG, je nezbytné zajistit jejich zveřejnění v Úředním věstníku ES.

Veřejná podpora

Poskytování veřejné podpory je v ČR regulováno zákonem č. 59/2000 Sb.,
o veřejné podpoře. Zákon je doplněn systémem metodických pokynů pro jednotlivé oblasti intervencí, které stanovují pravidla, za jakých lze veřejnou podporu v příslušné oblasti čerpat. Tyto metodické pokyny jsou plně kompatibilní s legislativou EU. Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory na základě těchto pokynů a na základě stropu stanoveného regionální mapou intenzity veřejné podpory na období
2002 - 2004 pro NUTS II vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Toto rozhodnutí podléhá souhlasu EK podle článků č. 87 a 88 Dohody. Podle článku č. 88(3) Dohody členský stát musí oznámit Komisi jakoukoli úpravu poskytování, provádění změn nebo prodlužování státní pomoci společnostem. To se netýká případů veřejné podpory malého rozsahu (pravidlo "de minimis"), kdy celková částka nepřekročí 100 000 EUR nebo případů skupinových výjimek umožněných nařízením Rady EK č. 994/98 (nebo v části 4(2) zákona č. 59/2000 Sb.)

Ochrana hospodářské soutěže

Ochrana hospodářské soutěže je v České republice realizována na základě zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění.

Ústředním orgánem státní správy zabezpečujícím dohled nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže je podle zákona č. 272/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Ochrana životního prostředí

Projekty a akce spolufinancované z EAGGF musí zohledňovat principy a cíle trvale udržitelného rozvoje. Podstatou této strategie je harmonizace ekonomického rozvoje s ochranou životního prostředí tak, aby současným i budoucím generacím byla zachována možnost uspokojovat jejich životní potřeby, aniž by přitom došlo
k nevratnému poškození přírody nebo ztrátě její rozmanitosti.

Projekty a akce musí být v souladu s legislativou ČR a ES v oblasti ochrany životního prostředí. Nejvyšší zákon ČR - Ústava České republiky ukládá v čl. 7 státu, aby dbal o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního prostředí.
Pro realizaci budou preferovány ty projekty, které jsou v souladu se Státní politikou životního prostředí (usnesení vlády ČR č. 38/2001).

OP Zemědělství podléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí (tzv. SEA) při respektování směrnice Komise č. 85/337/EEC, doplněné směrnicí č. 97/11/EEC. Vlastní projekty podléhají režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů - tzv. EIA). Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Podpora rovných příležitostí všech osob

Opatření podporující rovné příležitosti všech osob na trhu práce jsou součástí Národního plánu zaměstnanosti, schváleného vládou České republiky dne 5. května 1999 (usnesení č. 418). Tato opatření jsou rozpracována v "Pilíři 4 - Podpora rovných příležitostí všech osob.

Opatření v tomto pilíři jsou zaměřena na odstranění diskriminace v přístupu
k zaměstnání, na posílení právních a institucionálních nástrojů a mechanismů
k odstranění všech forem diskriminace na trhu práce. Aby bylo možné přijímat opatření k nápravě, je potřebné zavést systém sledování diskriminačních jevů na trhu práce, resp. provádět pravidelná sociologická šetření. Zároveň je cílem vytvoření podmínek pro přijímání mimořádných dočasných opatření (pozitivních akcí)
ve prospěch těch skupin občanů, jejichž přístup k zaměstnání je výrazně ztížen
z důvodu příslušnosti k rase, pohlaví apod. Navržená opatření odpovídají smyslu směrnic Rady EU č.16 - 18 k politice zaměstnanosti.

Souhrn opatření:

  • posílit právní a institucionální nástroje a mechanismy k odstranění diskriminačních projevů na trhu práce,
  • vytvořit reálné možnosti využívání mimořádných dočasných opatření ve prospěch těch skupin občanů, jejichž přístup k zaměstnání je výrazně ztížen,
  • monitorovat stav úrovně prosazování práva na zaměstnání u skupin občanů ohrožených diskriminací,
  • přispívat k odstraňování neoprávněných rozdílů v odměňování mužů a žen.

Vláda dále schválila svým usnesením č. 236 ze dne 8. dubna 1998, aktualizovaným usnesením vlády č. 452 z 10. května 1999 priority a postupy vlády
při prosazování rovných příležitostí všech osob. Jedná se o první vládní dokument, kterým vláda České republiky oficiálně deklarovala svoji vůli účinně přispět
k odstraňování existujících věcných a formálních bariér, které ženám brání dosáhnout postavení srovnatelného s muži. Dokument zahrnuje kapitoly jako prosazování principu rovnosti mužů i žen jako součásti politiky vlády, právní zabezpečení rovnosti, rovný přístup k ekonomické aktivitě atd., a dále návrhy opatření na vyrovnání rovných příležitostí Dokument je každoročně aktualizován
a předkládán vládě spolu se souhrnnou zprávu o plnění priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen.

Rovné příležitosti pro muže a ženy jsou v ČR dány Ústavou České republiky.

V rámci OP Zemědělství je zohledněn princip rovných příležitostí pro muže
a ženy a to na úrovni každého opatření či podopatření.

Výroční zpráva a konečná zpráva o implementaci OP bude obsahovat speciální stať, která popíše aktivity podniknuté v programu, jež vedou k implementaci cílů programu rovných příležitostí.