5.1. Globální cíl a strategické cíle OP Zemědělství

05.02.2009:

Globálním cílem OP Zemědělství je přispět ke zvýšení HDP a zaměstnanosti v ČR, k zachování životního prostředí, k zajištění trvale udržitelného polyfunkčního rozvoje venkova založeného na trvale udržitelném zemědělství, lesním hospodářství a vodním hospodářství v integraci s kvalitním zpracování zemědělských produktů. Touto formou pak uskutečnit adaptaci českého zemědělství na evropský model multifunkčního a konkurenceschopného sektoru zemědělství.

Strategickými cíli OP Zemědělství je zejména řešení problémů, identifikovaných slabými stránkami SWOT analýzy:

  • zajistit dostupný kapitál pro oblast zemědělství a venkova, zlepšit zastaralé technické a technologické vybavení v zemědělských a zpracovatelských podnicích a tím i dopad na životní prostředí a welfare zvířat,
  • zlepšit marketing zemědělské produkce za současného zvýšení podílu produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou a jejich uplatnění na zahraničních trzích,
  • konsolidovat vlastnickou strukturu zemědělské a lesní půdy a umožnit multisektorový rozvoj venkovkého prostoru,
  • řešit sociální aspekty rozvoje venkova zvýšením zaměstnanosti, zlepšením věkové a vzdělanostní struktury, a zpřístupněním informací.