5.2. Strategie rozvoje sektoru zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a rozvoje

05.02.2009:

Strategie OP Zemědělství vychází ze SWOT analýzy situace sektoru zemědělství a venkova ČR a staví na dobrých strukturálních podmínkách, diversifikované zemědělské produkci a vysoké úrovni lesního a vodního hospodářství.

Jejím záměrem je zlepšit především technologii zaměřenou na životní prostředí a welfare zvířat, věkovou a vzdělanostní strukturu obyvatel na venkově, nízkou úroveň příjmů a vysoký stupeň nezaměstnanosti ve venkovském prostoru.

V rámci tohoto záměru je strategie OP Zemědělství orientována na:

 • rozvoj konkurenceschopné a environmentálně šetrné zemědělské a lesnické výroby, včetně vodohospodářských opatření přispívajících k ochraně zemědělské půdy,
 • zvýšení úrovně kvality zpracování, přidané hodnoty a marketingu; rozvoj produktů zemědělské prvovýroby,
 • vytváření podmínek ke stabilizaci osídlení venkovského prostoru,
 • udržení přírodního potenciálu krajiny a kulturně-historických památek venkova,
 • stabilizaci vlastnických struktur v zemědělství a lesnictví.

Principy strategie OP Zemědělství

Ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, které předepisuje všeobecná ustanovení o strukturálních fondech, respektuje strategie OP Zemědělství základní principy celkové politiky EU:

 • udržitelný rozvoj - zachování a obnova přírodního bohatství, kulturního rázu
  a ekologické stability krajiny a zvýšení environmentálního povědomí občanů
  a jejich zapojování do rozhodovacího procesu,
 • rovné příležitosti - rovné příležitosti pro muže a ženy jsou respektovány v jednotlivých opatřeních a podopatřeních,
 • dlouhodobý účinek - posouzení efektivnosti vynaložených prostředků v rámci delšího období
 • partnerství - princip uplatňovaný při tvorbě i implementaci OP Zemědělství,
 • internacionalizace - podpora vstupu zahraničních investorů,
 • informační společnost - podpora propojenosti a informovanosti ve všech možných směrech.

Pro úspěšnou realizaci strategie OP Zemědělství zajistí MZe:

 • dostatečné národní zdroje pro spolufinancování projektů tak, aby se staly trvalou součástí příslušných rozpočtových kapitol,
 • kvalitní projekty vázané na prioritu a opatření OP Zemědělství, které odpovídají formou, strukturou a věcným obsahem standardům požadovaným Evropskou komisí s návazností na stávající podpory a program SAPARD,
 • koordinaci zainteresovaných subjektů s cílem splnit předpokládané výstupy, výsledky a dopady vázané na cíle OP Zemědělství, s ohledem na regionální potřeby,
 • kvalitní kontrolní systém, který vyloučí případy nehospodárného využívání finančních prostředků,
 • informovanost veřejnosti a potencionálních žadatelů o možnostech podpor poskytovaných ze strukturálních fondů EU.