6. Právní rámec

05.02.2009:

Základní právní rámec pro přípravu České republiky na vstup do Evropské unie představuje Evropská dohoda o přidružení České republiky k Evropské unii. Českou republikou byla Evropská dohoda podepsána dne 4. října 1993, schválena byla 19. prosince 1994 a vstoupila v platnost 1. února 1995.

Usnesením č. 321 ze dne 31. května 1995 vyslovila vláda České republiky souhlas s Rámcovou dohodou mezi vládou České republiky a Komisí Evropských společenství o účasti České republiky v programech pomoci Evropského společenství (sdělení č. 207/1997 Sb.). Zabezpečení a koordinace příprav
pro budoucí využívání strukturálních fondů EU jsou předmětem usnesení vlády České republiky č. 159/1998 a 40/1999.

23. ledna 2002 schválila vláda České republiky svým usnesením č.102 dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídicích a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie.

Základní národní legislativa

 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 • Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění

Jak je zmíněno v článku 1, odstavec 2, se netýká podpory zemědělství (v souladu s článkem 64, bod 5 Evropské dohody).

 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění
 • Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
  k nemovitostem, v platném znění
 • Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, v platném znění
 • Zákon 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
 • Zákon č. 166/1999 S., o veterinární péči, v platném znění
 • Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, v platném znění
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 4/2000 Sb., k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
 • Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění
 • Vyhláška č. 190/1996, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
 • Vyhláška č. 279/1997 Sb., o oceňování budov, půdy a trvalých porostů, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Vyhláška 245/1996 Sb., která upravuje podmínky ochrany zvířat při porážení i ve vztahu k chovu ryb
 • Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.
 • Vyhláška č. 225/2001 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v platném znění
 • Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků
  a způsob prováděných činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění
 • Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technicko - bezpečnostním dohledu nad vodními díly včetně Přílohy, kterou se provádějí některá ustanoveni zákona 154/2000 Sb., v platném znění
 • Vyhláška 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod
 • Vyhláška č. 189/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech
  pro výkon funkce rybářské stráže
 • Vyhláška č. 103/1963 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství, v platném znění
 • Vyhláška č. 395/1992 Sb.
 • Koncepce resortního odborného vzdělávání č.j. 20195/2001-3070 z 31. května 2001+ navazující prováděcí Směrnice č.j. 4945/2002-1000 z 31. ledna 2002
 • Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby v zemědělství
 • Vyhláška č. 473/2002 Sb., o skladování
 • Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění zákona č. 308/2000 Sb. (zákon o hnojivech)
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

Základní legislativa EU

 • Smlouva o založení Evropského společenství
 • Nařízením Rady (ES) č. 1257/1999
 • Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999
 • Nařízením Komise (ES) č. 445/2002
 • Nařízení Komise (ES) č. 438/2001
 • Nařízení Rady (EC) 2792/1999
 • Nařízení Rady (ES) č.3699/1993
 • Nařízení Rady (ES) č.2080/1993
 • Nařízení Rady (ES) č.1263/1999
 • Nařízení Komise (ES) č.1685/2000
 • Nařízení Komise (ES) č. 1750/1999
 • Nařízení Komise (ES) č. 1663/1995
 • Nařízení Komise (ES) č. 296/1996
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999
 • Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 + doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 + doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 1159/2000 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 296/1996 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 2081/1993 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 2082/1993 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 2083/1993 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 2084/1999 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 2085/1999 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 4045/1989 +doplňky
 • Nařízení Rady (ES) č. 729/1970 +doplňky
 • Nařízení Komise (ES) č.296/1996 +doplňky
 • Nařízení Komise (ES) č. 1663/1995 +doplňky
 • Nařízení Komise (ES) č. 2390/1999 +doplňky
 • Nařízení Komise (ES) č.2064/1997 +doplňky
 • Směrnice Rady 96/61/EC
 • Oznámení EK členským státům č.2000/C 139/05 ze dne 14. dubna 2000 obsahující základní pokyny pro Iniciativu Společenství určenou pro rozvoj venkova LEADER+