Priorita I. Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství, a venkova

05.02.2009:

Přehled opatření a podopatření/aktivit

1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků

Podopatření/aktivita

1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům

1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností

1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

Podopatření/aktivita

1.2.1. Podpora zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských produktů
a produktů následného zpracování

1.2.2. Podpora zlepšení produkce tradičních výrobků a krajových specialit

1.3. Lesní hospodářství

Podopatření/aktivita

1.3.1. Trvale udržitelné hospodaření v lesích

1.3.2. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami
a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

1.3.3. Investice do lesů

1.3.4. Investice do zpracování a odbytu výrobků lesního hospodářství

1.3.5. Sdružování majitelů lesa

1.3.6. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

1.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

Podopatření/aktivita

1.4.1. Pozemkové úpravy

1.4.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

1.4.3. Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů

1.4.4. Rozvoj venkova ( LEADER+)

1.4.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

1.5. Odborné vzdělávání

1.6. Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství

Podopatření/aktivita

1.6.1. Zpracování ryb a a propagace výrobků z ryb

1.6.2. Chov vodních živočichů, akvakultura

1.6.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství