7.2.1. Priorita I - Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství, a rozvoj venkova

05.02.2009:

Specifikace Priority I

Priorita I vychází z 5. prioritní osy - "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství "Národního rozvojového plánu a je orientována na rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a rozvoj venkova. Priorita I je kofinancována ze strukturálních fondů EU EAGGF a FIFG a je v souladu s národní strategií rozvoje lidských zdrojů a plánem zaměstnanosti zpracovaném MPSV a je rovněž v souladu se sociální politikou EU. Všechna opatření priority I respektují rovné postavení mužů a žen.

Cíle priority I

V oblasti zemědělství se jedná především o zajištění jeho větší konkurenceschopnosti a adaptaci na podmínky evropského trhu, o zvýšení produktivity práce, o zvýšení přidané hodnoty a kvality zemědělských produktů a tím i zvýšení příjmů v zemědělství. Vytváření nových pracovních míst a růst příjmů v zemědělství mohou velice kladně ovlivnit nepříznivý stav věkové a vzdělanostní struktury obyvatel na venkově. Rovněž prohloubení diverzifikace zemědělských aktivit a určité výhody poskytnuté mladým začínajícím zemědělcům zcela jistě pozitivně ovlivní život na venkově a přispějí k odstranění hospodářských a sociálních rozdílů jak z pohledu sektorů, tak z pohledu regionálního.

Velice důležitým aspektem, který Priorita I sleduje, je snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochrana vod a půdy před znečištěním ze zemědělských zdrojů.

Finanční prostředky v rámci Priority I budou použity na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu nových zemědělských staveb tak, aby odpovídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat (welfare). Zavádění nových technologií dle požadavků směrnic EU pro welfare hospodářských zvířat je pro zemědělce finančně náročná investice s dlouhou dobou návratnosti a proto spolufinancování této činnosti je žádoucí. Z důvodů dodržení hygienických standardů EU a s ohledem na šetrný přístup k životnímu prostředí jsou důležité investice do rekonstrukce skladovacích kapacit v rostlinné výrobě a výstavby a rekonstrukce zařízení pro skladování vedlejších produktů živočišné výroby.

S dalšími finančními prostředky se počítá na zlepšení zpracování zemědělských produktů (včetně IPPC), tj. především na modernizaci a rekonstrukci výrobních zařízení, zavádění nových technologií a stejně tak na podporu marketingu zemědělských výrobků (v souladu s 1. stupněm zpracování).

Lesní hospodářství má v ČR velice dobrou úroveň plánování a hospodaření s poměrně dlouhou historií a nabízí tak velký potenciál k využití. Velké možnosti skýtá také potenciál dřevařského průmyslu. K dalšímu rozvoji tohoto hospodářství by měly přispět investice do nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů a na jejich marketing. Neméně důležité je i udržitelné dobré hospodaření v lesích spojené s obnovou lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami, podporou preventivních opatření proti přírodním kalamitám a opatřeními na zlepšování ekologické stability lesů.

Vzhledem k opakovaným přírodním kalamitám typu povodní, které ČR v posledních letech velice postihují a způsobují značné škody nejen na majetku občanů, ale také na zemědělské půdě a (zemědělských) vodních zdrojích, je cílem Priority I odstraňování škod způsobených povodněmi a budování nových nebo úprava starých zařízení na ochranu před povodněmi.

Hlavním účelem pozemkových úprav je uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravy pozemků a jejich reálné vytyčení. Vyjasnění vlastnických vztahů prostřednictvím pozemkových úprav, zapsání vlastnických práv včetně geodetických informací o vlastnických pozemcích, je předpokladem pro trh s půdou a investice do půdy.

Realizace podopatření LEADER+ umožní jak přípravu pilotních místních akčních skupin, přípravu a realizaci jejich integrované strategie rozvoje, tak i proškolení dalších potenciálních zájemců o Iniciativu Společenství LEADER+, která se novým členským zemím otevře po roce 2006.

Účelem odborného vzdělávání je rovněž zabezpečit subjektům působícím v rámci resortu zemědělství dostupnost potřebných znalostí, dovedností a informací, a tak podpořit konkurenceschopnost jejich podnikání.

Podpora a zlepšení zpracování a marketingu rybích výrobků, chovu vodních živočichů a činností prováděných odborníky v rybářství má přispět k vyšší konkurenceschopnosti podnikání subjektů působících v rámci resortu zemědělství. Rybářství je pojato jako funkční celek, jsou pokryty důležité oblasti zabezpečující další rozvoj samotného rybářství i jeho vazba na rozvoj venkovských oblastí a biologicky cenných regionů.