7.2.2. Priorita II - Technická pomoc

05.02.2009:

Specifikace Priority II

Priorita II vychází z 5. prioritní osy - "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" Národního rozvojového plánu a je orientována na technickou pomoc
při realizaci OP Zemědělství. Priorita II je kofinancována ze strukturálních fondů EU EAGGF a FIFG a je v souladu s nařízením Komise (ES) č.1685/2000, s čl. 23 nařízení Rady (ES) č.1260/1999 a s bodem 1 čl. 17 Nařízení Rady (ES)
č. 2792/1999.

Cíle Priority II

Cílem Priority II je poskytnout technickou pomoc v rámci realizace OP Zemědělství se zaměřením na podporu jeho efektivního řízení, jeho propagaci a na podporu efektivního hodnocení OP Zemědělství a vybraných projektů.

V rámci této priority bude poskytováno financování především na pokrytí nákladů spojených s:

- řízením, realizací, monitorováním, kontrolou,

- analýzou a poskytováním informací na úrovni celého OP Zemědělství včetně jeho publicity a hodnocení,

  • - výdaji na zasedání a činnost Národního monitorovacího výboru
    pro OP Zemědělství, jeho pracovních skupin a podvýborů,
  • - výdaji na audity a kontroly na místě.

Dalšími akcemi financovanými v rámci technické pomoci mohou být odborné studie, semináře, informační akce, hodnocení, pořízení a instalace počítačového systému pro řízení, monitoring a hodnocení programu a výdaje z iniciativy Komise (například semináře organizované jménem Evropské komise).

Kvantifikace indikátorů na úrovni programu - priorit.

Tyto indikátory slouží k hodnocení splnění cílů na úrovni programu - priorit:

Vstupy
Celkový rozpočet na OP Zemědělství pro období 2004—2006: cca 294 M€
Odhadovaná výše ročního závazku na OP Zemědělství: cca 100 M€
 
Výstupy
Počet podpořených subjektů: cca 1 000