7.3. Opatření k provádění Priority I

05.02.2009:

Společná ustanovení k opatření Priority I OP Zemědělství 1. Všechna opatření OP Zemědělství jsou v souladu s: Smlouvou o založení Evropského společenství Nařízením Rady (ES) č. 1257/1999 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 Nařízením Komise (ES) č. 445/2002 Zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství, v platném znění 2. Doba platnosti opatření/podopatření je 2004—2006, pokud není výslovně stanoveno jinak. 3. Opatření Priority I se vztahují na celé území ČR spadající pod Cíl 1, mimo území hl.m. Prahy. 4. Zaváděná opatření budou respektovat rovnoprávné postavení mužů a žen. 5. Lhůta vázanosti na účel, tzn. neměnný účel používání objektů pořízených v rámci investičních opatření OP Zemědělství je obecně 12 let pro budovy a 5 let pro stroje a technická zařízení. 6. Za realizaci jednotlivých opatření bude zodpovědné MZe. 7. Ministerstvo zemědělství ČR potvrzuje, že neposkytne žádnou státní podporu v souvislosti s příslušnými opatřeními, nebo že poskytnutá podpora bude v souladu s pravidlem "de minimis" nebo s programem podpor uskutečňovaných podle jednoho z nařízení o výjimce.