7.3.1. Opatření 1.1. - Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků

05.02.2009:

Tyto investice jsou zaměřeny především na zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů. Dále se touto formou financují opatření směřující ke snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí, ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu nových zemědělských staveb tak, aby odpovídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat. V rámci tohoto opatření budou také podporováni mladí začínající zemědělci a nové zdroje příjmů zemědělců při prohloubení diverzifikace zemědělských činností.

Opatření je v souladu s Hlavou II, Kapitolou I čl.4,5,6,7, Kapitolou II čl.8, nařízení Rady (ES) č. 1257/1999.

Podopatření1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům

Kategorizace intervenční oblasti

11 Zemědělství

111 Investice do zemědělského majetku

112 Podpora začínajícím mladým zemědělcům

Relevantní platná legislativa

Zákon č. 249/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby v zemědělství

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

Vyhláška č. 473/2002 Sb., o skladování

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění zákona č. 308/2000 Sb. (zákon o hnojivech)

Popis podopatření

Zavedení technologií nezatěžujících životní prostředí

Podporu lze poskytnout na investice na pořízení a použití strojů a metod vyvážení,
a aplikaci kejdy a chlévské mrvy nezatěžujících životní prostředí.

Podporuje se také zavádění technologií na skladování ovoce a zeleniny, které budou šetrné k životnímu prostředí.

Zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy

Podporu lze poskytnout na stavební zařízení pro kejdu a chlévskou mrvu jako jsou:

- sanace a rozšíření stávajících míst pro skladování, včetně míst pro překládku
a nahrazení těch, která nelze sanovat,

- zařízení, která slouží pro plnění a vyprazdňování míst pro skladování a přípravu kejdy.

Racionalizace a přestavba stávajících zařízení, zvláště v chovu zvířat

Podporu lze poskytnout na stavební a technologická (stroje, technologie) opatření
a na pořízení vybavení, která jsou nutná:

- ke snížení výrobních nákladů a zlepšení pracovních podmínek pracovníků činných v zemědělské výrobě,

- s ohledem na ochranu a zlepšení životního prostředí,

- s ohledem na zlepšení chovu zvířat v podniku, welfare, zejména na:

- vybavení a nové vybavení stávajících staveb,

- výstavbu nových staveb jako náhrady za stávající stavby,

- modernizaci technologického vybavení.

Podporu lze poskytnout na investice na rekonstrukci skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu a k zavádění hygienických standardů při jejich skladování.

Stroje pro zemědělskou prvovýrobu

Podpora se týká zejména pořízení:

- traktorů o min. výkonu 60 kW,

- strojů pro sklizeň pícnin,

- sklízecích mlátiček,

- strojů pro sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny a chmele,

- speciálních strojů a speciálních agregátů k výsadbě, sklizni a posklizňové úpravě ovoce, léčivých a vonných rostlin, rostlin pro výrobu vláken.

V případě podpory mladým začínajícím zemědělcům se podpora navíc týká zejména pořízení:

- traktorů o min. výkonu 40 kW,

- strojů na orbu, přípravu a hnojení půdy,

- strojů na setí polních plodin včetně speciálních secích strojů a strojů na ochranu rostlin.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) výstavba, popř. rekonstrukce chybějících skladovacích kapacit a zařízení
pro statková hnojiva,

b) modernizace technického a technologického vybavení zemědělských farem, snížení výrobních nákladů a zlepšení pracovních podmínek pracovníků činných v zemědělské výrobě, včetně nutného poradenství v rámci zavádění nových technologií,

c) podpora rozvoje drobného a středního podnikání v zemědělství,

d) podpora rozvoje drobného a středního podnikání mladých začínajících zemědělců. Očekávaný účinek spočívá v pořízení, rozšíření a modernizaci zemědělských farem mladých začínajících zemědělců.

e) soulad zemědělské produkce s požadavky legislativy ES na welfare zvířat v oblasti chovu, přepravy a zlepšení hygienických standardů,

f) zvýšení úrovně skladování a expediční příprava domácí rostlinné produkce (např. investice do skladovacích kapacit pro ovoce, zeleninu nebo brambory), zlepšení kvality skladovaných produktů tj. zvýšení úrovně kvality skladovacích technologií, zejména s ohledem na ochranu životního prostředí,

g) podpora konkurenceschopnosti zemědělské produkce,

h) zavedení technologií šetrnějších k životnímu prostředí,

i) snížení negativních vlivů na životní prostředí,

j) nepůsobí negativně na rovné příležitosti pro muže a ženy.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví subjektu žádajícího o dotaci,

e) snížení jednotkových nákladů a zvýšení produktivity práce,

f) projekt nesmí zvyšovat produkci s nezajištěným odbytem,

g) projekty musí realizovat prvovýrobce nebo sdružení prvovýrobců, kteří splňují podmínky pro příjemce dotace,

h) veškeré projekty týkající se živočišné výroby musí být v souladu s platnými normami ES na welfare zvířat, a měly by minimalizovat zatížení životního prostředí,

i) projekty musí respektovat klimatické, půdní a hospodářské podmínky daného území,

j) projekt musí dodržovat minimální normy EU z oblasti životního prostředí, hygieny a péče o zvířata,

k) zemědělec má mít odpovídající pracovní kvalifikaci a schopnosti.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov, výjimkou jsou mladí zemědělci, kteří mohou dostat podporu na nákup budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

Příjemcem dotace ve smyslu tohoto opatření pro poskytování podpory jsou fyzické a právnické osoby podnikající v zemědělské prvovýrobě , které splňují požadavek minimální zemědělské kvalifikace dle resortní směrnice Ministerstva zemědělství.

V případě dotace začínajícím mladým zemědělcům může být v souladu s čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 příjemcem:

a) fyzická osoba, která:

- nedosáhla ke dni podání žádosti věku 40 let,

- dosáhla minimální zemědělské kvalifikace dle resortní směrnice Ministerstva zemědělství,

- prokáže minimálně dva roky odborné praxe v zemědělské prvovýrobě,

- zahajuje činnost na zemědělském hospodářství poprvé.

b) právnická osoba, která má max. pět účastníků - fyzických osob, přičemž tito účastníci a členové statutárních orgánů musí splňovat následující podmínky :

- žádný z nich nedosáhl ke dni podání žádosti věku 40 let,

- alespoň jeden z nich dosáhl minimální zemědělské kvalifikace dle resortní směrnice Ministerstva zemědělství,

- všichni prokázali minimálně dva roky odborné praxe v zemědělské prvovýrobě,

- zahajují činnost na zemědělském hospodářství poprvé.

Druh a výše podpory.

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 60% přijatelných nákladů v méně příznivých oblastech,

do 50% přijatelných nákladů v ostatních oblastech.

V případě podpory začínajících mladých zemědělců:

do 65% přijatelných nákladů v méně příznivých oblastech a

do 55% přijatelných nákladů v ostatních oblastech.

Přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora jsou od 10 tis. € do 1.mil. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 3 mil. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.1.2. Prohloubení diverzifikace zemědělských činností

Kategorizace intervenční oblasti

11 Zemědělství

111 Investice do zemědělského majetku

Popis podopatření

Podopatření je v souladu s Hlavou II, Kapitolou I, čl.4,5,6,7 nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999.

Prohloubení diverzifikace zemědělských činností:

a) výroba a zhodnocení netradičních potravin mimo škálu standardních potravinářských výrobků a jejich uvádění na trh,

b) péče o krajinu, ochrana životního prostředí,

c) alternativní využití stávajícího stavebního fondu,

d) podpora informačních a komunikačních technologií.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

- rozvoj oblastí vedlejšího výdělku, zlepšení příjmů zemědělských podniků a rodin na venkově,

- zlepšení image zemědělství v propojení s tradičním venkovským prostředím,

- kvalitativní zlepšení nabídky v rámci venkovského prostoru s orientací na cílové skupiny,

- zlepšení marketingu regionálních produktů,

- zlepšení úrovně poskytovaných služeb a uceleného image regionu.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:

  • a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,
  • b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
  • c) projekt musí být realizován na území České republiky,
  • d) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví subjektu žádajícího
    o dotaci,
  • e) u záměrů, které vyžadují schválení ve smyslu zákonů a právních nařízení, která jsou relevantní pro opatření, je spolu se žádostí nutno zásadně předložit schválení příslušného úřadu,
  • f) pro čerpání podpory musí být dodržen projektově stanovený standard kvality,

g) projekt musí dodržovat minimální normy EU z oblasti životního prostředí, hygieny a péče o zvířata,

h) zemědělec má mít odpovídající pracovní kvalifikaci a schopnosti,

j) musí být prokázána vazba na zemědělství, musí být předložen plán činnosti, popř. stavební plán, předběžný rozpočet, musí prokázat splnění daňových povinností a výši disponibilních finančních prostředků nebo příslib úvěru.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky,

- investice do zpracovávání nebo odbytu produktů ze třetích zemí s výjimkou ryb.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci

Příjemci dotace mohu být:

a) fyzické osoby, které vedou zemědělský nebo lesní podnik jako hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost,

b) právnické osoby se zemědělskou nebo lesní činností jako hlavním předmětem své činnosti.

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 60% přijatelných nákladů v méně příznivých oblastech

do 50% přijatelných nákladů v ostatních oblastech.

Příjemce dotace může poskytnout i nepeněžní plnění
do 50% z výše částky, která by byla zaplacena při zadání výkonu nějakému podniku (srovnatelný odhad nákladů bez započítání DPH).

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 2 tis. € do 50 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 200 tis. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.1.2. Prohloubení diverzifikace zemědělských činností jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.