7.3.2. Opatření 1.2. - Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

05.02.2009:

Opatření zabezpečí transfer nových technologií a inovací do zpracování zemědělských produktů (včetně IPPC), zvyšování standardu výrobků ze zemědělské produkce, rozvoj výrobních oborů využívajících tuzemskou zemědělskou produkci
a zlepšení marketingu zemědělských výrobků.

Opatření je v souladu s Hlavou II, Kapitolou VII, čl. 25,26,27,28 nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999.

Podopatření1.2.1 Podpora zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských produktů a produktů následného zpracování

Kategorizace intervenční oblasti

11 zemědělství,

114 zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů

Relevantní platná legislativa

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění
 • Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
 • Směrnice Rady (ES) č. 96/61/EC týkající se integrované prevence a kontroly znečištění

Popis podopatření

Podporu lze v rámci tohoto podopatření poskytnout pro:

a) investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení,

b) zavádění nových technologií,

c) zlepšení a racionalizaci postupů zpracovávání zemědělských produktů,

d) investice ke zlepšování a monitorování kvality výrobků,

e) zlepšování pracovních podmínek,

f) investice ke zlepšování a monitorování zdravotních podmínek,

g)zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí.

Podporu lze poskytnout na zlepšení zpracování masa, mléka, ryb, ovoce, zeleniny, drůbeže, vajec, brambor a víceúčelových produktů.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu,

b) vytvoření nových pracovních míst,

c) zřizování a modernizace technologií s vyšším stupněm zpracování,

d) zvyšování kvality produktů,

 • e) snížení negativních dopadů na životní prostředí,
 • f) zavedení technologií šetrnějších k životnímu prostředí,
 • g) dodržování požadavků welfare,
 • h) zachování a podpora zemědělských systémů s nízkými vstupy,

i) snižování výrobních nákladů,

j) zlepšení managementu kvality,

k) vysledovatelnost původu a dokumentace bezpečnosti potravin v zájmu ochrany spotřebitele,

l) ochrana a zlepšování pracovního prostředí,

m) poradenství a zaškolení při zavádění nových technologií v rámci projektu.

Kritéria přijatelnosti projektů / předpoklady pro dotaci:

 • a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,
 • b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
 • c) projekt musí být realizován na území České republiky,
 • d) investice se musí týkat zpracovávání a odbytu produktů zahrnutých v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství, s výjimkou rybářských produktů,

e) uzavření rámcové smlouvy na odběr suroviny min. na 1 rok na min. 50 % produkce,

f) projekty, týkající se živočišné výroby, musí být v souladu s platnými normami na welfare zvířat,

g) investice musí přispět ke zlepšení situace základní zemědělské výroby v předmětném sektoru a musí výrobcům takovýchto základních výrobků garantovat přiměřený podíl na výsledném ekonomickém přínosu,

h) musí být předloženy dostatečné důkazy, že pro příslušné produkty lze nalézt běžná odbytiště,

i) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví,

j) splnění minimálních standardů týkající se životního prostředí, hygieny a péče
o zvířata,

k) odpovídající odborné schopnosti a způsobilost,

l) investice musí splňovat kritéria výběru, jimiž jsou stanoveny priority a kterými je určeno, jaké typy investic nejsou způsobilé k podpoře,

m) snížení emisních látek znečišťujících ovzduší.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky,

- investice do zpracovávání nebo odbytu produktů ze třetích zemí s výjimkou ryb.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci

Fyzické a právnické osoby (podle §2 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, Obchodního zákoníku) zpracovávající zemědělské produkty, spadající pod Přílohu I Smlouvy o založení Evropského společenství. Fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu, zapsaná do evidence samostatně hospodařících rolníků. Podnikatelé na základě zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění. U subjektů s případnou státní účastí musí být podíl této účasti nižší než 20%.

Druh a výše podpory:

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 50% přijatelných nákladů projektu.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 12 tis. € do 1 mil. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 3 mil. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.2.1. Podpora zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských produktů a produktů následného zpracování jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.2.2. Podpora zlepšení produkce tradičních výrobků a krajových specialit

Kategorizace intervenční oblasti

11 zemědělství,

114 zlepšení zpracování a marketingu zemědělských produktů

Relevantní platná legislativa

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Popis podopatření

Podporu lze v rámci tohoto podopatření poskytnout pro:

- investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení pro výrobu tradičních
a krajových specialit,

- zajištění a udržení potřebných hygienických, technických a environmentálních standardů,

- zlepšování pracovních podmínek,

- zvyšování kvality životního prostředí,

- zlepšení nebo racionalizace marketingu nebo postupů zpracovávání,

- podpora zavádění environmentálně šetrných technologií,

- nákup zařízení určených k recyklaci vedlejších produktů a odpadů a jejich snižování.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) zachování sortimentu výrobků specifického charakteru, včetně tradičních výrobků,

b) vytvoření nových pracovních míst,

c) snížení dopadů na životní prostředí,

d) snižování výrobních nákladů, zvyšování produktivity práce,

e) podpora diverzifikace zemědělské činnosti,

f) ochrana a zlepšování pracovního prostředí.

Kritéria přijatelnosti projektů / předpoklady pro dotaci:

 • a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,
 • b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
 • c) projekt musí být realizován na území České republiky,
 • d) investice se musí týkat zpracovávání a odbytu produktů zahrnutých v Příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství, s výjimkou rybářských produktů,

e) uzavření rámcové smlouvy na odběr suroviny min. na 1 rok na min. 50 % produkce,

f) prokázání ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví,

g) odpovídající odborné schopnosti a způsobilost.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy investic:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- investice do zpracovávání nebo odbytu produktů ze třetích zemí.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci

Fyzické a právnické osoby zpracovávající zemědělské produkty, spadající pod Přílohu I Smlouvy o založení Evropského společenství. Podnikatelé na základě zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, o potravinách a tabákových výrobcích. U subjektů s případnou státní účastí musí být podíl této účasti nižší než 20%.

Druh a výše podpory:

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 50% přijatelných nákladů projektu.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 12 tis. € do 500 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 500 tis. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.2.2. Podpora zlepšení produkce tradičních výrobků a krajových specialit jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.