7.3.3. Opatření 1.3. - Lesní hospodářství

05.02.2009:

Opatření je zaměřeno na investice na zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů a vhodnou marketingovou koncepci, obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem
a zavedení příslušných ochranných opatření, zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů, na zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr, zalesňování nezemědělské půdy.

Lesy hrají důležitou roli při ochraně a zachování základní ekologické rovnováhy, zejména pokud jde o půdu, vodní zdroje, klima, faunu a flóru. Lesy jsou významnou součástí venkovského prostoru a podstatnou měrou ovlivňují jeho trvale udržitelný rozvoj. Lesnická opatření přispívají k rozvoji ekonomického a sociálního potenciálu venkovského prostoru, podporují vyvážené plnění produkčních
a mimoprodukčních funkcí (rekreace, lázeňství, vodní hospodářství atd.).
Úroveň hospodaření v lesích ovlivňuje celou řadu jiných odvětví a zvyšuje potenciál využití krajiny. Zejména v lesích, podléhajících určitému stupni ochrany, je udržení ekologické stability prvořadým cílem. Hospodaření v lesích přispívá k rozvoji pracovních příležitostí na venkově. Přizpůsobení lesnického sektoru novým podmínkám v souvislosti se vstupem do EU vyžaduje podporu vhodných investic, aby byla zabezpečena konkurenceschopnost tohoto sektoru v globálních podmínkách.

Současný systém podpor uplatňovaný v ČR je blízký principům realizovaným ve státech EU. V minulých letech byly dále realizovány projekty naplňující toto opatření v rámci programu příhraniční spolupráce Phare. Do programu SAPARD nebylo lesní hospodářství z důvodu nedostatku finančních zdrojů zahrnuto.

Opatření je v souladu s Hlavou II, Kapitolou VIII, čl. 29,30,31,32 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 a s Hlavou III, Kapitolou I, článkem 29, bodem 4 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Podopatření1.3.1. Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Kategorizace intervenční oblasti

12 Lesnictví

121 Investice do lesa

127 Zlepšení/udržování ekologické stability chráněných lesů

Relevantní platná legislativa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) zachování genových zdrojů lesních dřevin,

b) přirozenou nebo umělou obnovu lesa,

c) péči o mladé lesní kultury do zajištění,

d) výchovu lesních porostů,

e) hnojení a vápnění lesních pozemků,

f) převody, přeměny a rekonstrukce nestabilních, stanovištně nevhodných nebo náhradních lesních porostů mladších 60 let,

g) činnosti podporující přírodě blízké hospodaření v lesích, včetně technologií šetrných k přírodě.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory

Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích umožní zachování popř. zlepšení ekologické rovnováhy a stability lesa v krajině.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) prokázaná životaschopnost subjektu žádajícího o dotaci, zejména po ukončení plnění projektu,

e) u podpory uvedené pod písm. (b), (c), (d), (f) a (g) doložit závazné stanovisko odborného lesního hospodáře,

f) podpory uvedené pod písm. (a) doložit registrací genového zdroje, u dosud neregistrovaných genových zdrojů potvrzením pověřené právnické osoby o stadiu registrace,

g) u podpory uvedené pod písm. (e) doložit závazné stanovisko Lesní ochranné služby o nutnosti a rozsahu zásahu.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace:

a) vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje,

b) sdružení vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a).

Z podpory jsou vyloučeny:

a) lesy nebo jiné zalesněné plochy, které jsou vlastnictvím státu nebo kraje,

b) lesy, které náleží právnickým osobám, jejichž kapitál je nejméně z 50% vlastněn jednou z institucí uvedenou v písmenu a).

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 80 % přijatelných nákladů podle schváleného projektu, vlastní plnění příjemců podpory lze zohlednit do výše
80 % přijatelných nákladů stanovených projektem.
Od prokázání výše skutečných nákladů lze upustit, pokud Ministerstvo zemědělství stanoví výši nákladů, na něž lze poskytnout podporu, podle průměrných nákladů na základě zkušeností minulých období.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 1 660 € do 1,67 mil. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory může být 2 mil. € v období 2004—2006.

Současná podpora dvou a více podopatření je přípustná pouze pokud lze prokazatelně výdaje rozdělit na rozdílná podopatření.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.3.1. Trvale udržitelné hospodaření v lesích jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.3.2. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami
a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Kategorizace intervenční oblasti

12 Lesnictví

125 Reprodukce lesního potenciálu poškozeného přírodními katastrofami
a požárem a zavedení příslušných ochranných nástrojů

Relevantní platná legislativa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích,

b) rekonstrukce poškozených lesních porostů,

c) obnova lesa po kalamitních těžbách,

d) provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích
a v jejich povodích a protierozní opatření,

e) odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží,

f) prevence před lesními požáry - hlídková činnost,

g) hasební zásahy leteckou hasičskou službou při požárech v lesích.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle dotace

Podpora umožní snížit rozsah škod způsobených živelními katastrofami
a požáry. Pokud však přes preventivní opatření k živelní katastrofě nebo požáru dojde, umožní tyto podpory alespoň obnovu produkčního potenciálu lesa a jeho funkcí.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) prokazatelná životaschopnost subjektu žádajícího o dotaci, zejména po ukončení plnění projektu,

e) předložení dokladu o zajištění finančního krytí předkládaného projektu,

f) u podpory uvedené pod písm. (a) doložit závazné stanovisko Lesní ochranné služby o nutnosti a rozsahu zásahu,

  • g) u podpory uvedené pod písm. (b) a (c) doložit závazné stanovisko odborného lesního hospodáře,
  • h) u podpory uvedené pod písm. (b), (c) a (e) doložit doklady o způsobených škodách,u podpory akcí stavebního charakteru podle písm. (d) a (e) doložit projektovou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace:

a) vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa,

b) správce vodního toku, který má právo hospodařit v lesích,

c) sdružení vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a).

Druh a výše dotace

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Podoba dotace: nevratná dotace

Výše dotace: do 80% přijatelných nákladů podle schváleného projektu, vlastní plnění příjemců podpory lze zohlednit do výše
80 % přijatelných nákladů stanovených projektem.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 1 660 € do 1,67 mil. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory může být 2 mil. € v období 2004—2006.

Současná podpora dvou a více podopatření je přípustná pouze pokud lze prokazatelně výdaje rozdělit na rozdílná podopatření.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.3.2. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.3.3. Investice do lesů

Kategorizace intervenční oblasti

12 Lesnictví

121 Investice do lesa

Relevantní platná legislativa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) výstavbu, rekonstrukci resp. modernizaci lesní dopravní sítě,

b) výstavbu, rekonstrukci resp. modernizaci zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže, apod.),

c) podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků,

d) pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek,
na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě a na ekologické technologie uplatňované při hospodaření v lesích,

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle dotace

Podpora investic do lesů je určená k výraznému zvýšení ekonomické, ekologické i sociální hodnoty lesních majetků. Zkvalitňování lesní infrastruktury je nezbytným předpokladem ke zvyšování sociální hodnoty lesní krajiny. Současně však je nezbytné vybudovanou lesní infrastrukturu řádně udržovat a využívat šetrných lesnických technologií tak, aby nedocházelo k její destrukci.

Kritéria přijatelnosti projektu/ předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) předložení dokladu o zajištění finančního krytí předkládaného projektu,

e) u podpory akcí stavebního charakteru podle písm. (a), (b) a (c) doložit projektovou dokumentaci předkládanou ke stavebnímu řízení,

f) u podpory uvedené pod písm. (d) doložit kalkulaci kapacitního využití stroje nebo zařízení.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace/koneční příjemci dotace:

a) vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje,

b) sdružení vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a).

Z podpory jsou vyloučeny:

a) lesy nebo jiné zalesněné plochy, které jsou vlastnictvím státu nebo kraje,

b) lesy, které náleží právnickým osobám, jejichž kapitál je nejméně z 50% vlastněn jednou z institucí uvedenou v písmenu a).

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 80% přijatelných nákladů podle schváleného projektu, vlastní plnění příjemců podpory lze zohlednit do výše
80 % přijatelných nákladů stanovených projektem.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 2 tis.€ do 500 000 € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory může být 1 mil. € v období 2004—2006.

Současná podpora dvou a více podopatření je přípustná pouze, pokud lze prokazatelně výdaje rozdělit na rozdílná podopatření.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.3.3. Investice do lesů jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.3.4. Investice do zpracování a odbytu výrobků lesního hospodářství

Kategorizace intervenční oblasti

12 Lesnictví

122 Zlepšení sběru, zpracování a odbytu lesních produktů

123 Propagace nových výstupů pro využití a odbyt lesních produktů

Relevantní platná legislativa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) marketingový projekt,

b) nákup technologií pro zpracování výrobků lesního hospodářství.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory

Podpora na zpracování marketingových projektů pro vlastníky lesů je prvním krokem ke změně zaběhnutých postupů, které již nejsou schopny zabezpečit konkurenceschopnost lesnického podnikání. Tyto projekty umožní vlastníkům lesů najít nové možnosti uplatnění lesnické produkce na trhu. Pro dosažení tohoto cíle je dále nezbytné podpořit investice do příslušných zpracovatelských technologií.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) předložení dokladu o zajištění finančního krytí předkládaného projektu,

e) u podpory uvedené pod písm. (b) doložit kalkulaci kapacitního využití technologie.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace:

a) vlastník lesa nebo nájemce lesa za podmínky, že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje,

b) sdružení vlastníků nebo nájemců lesů vymezených v písmenu a).

Z podpory jsou vyloučeny:

a) lesy nebo jiné zalesněné plochy, které jsou vlastnictvím státu nebo kraje,

b) lesy, které náleží právnickým osobám, jejichž kapitál je nejméně z 50% vlastněn jednou z institucí uvedenou v písmenu a).

Druh a výše podpory

Druh dotace: investiční, přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 50 % přijatelných nákladů podle schváleného projektu, vlastní plnění příjemců podpory lze zohlednit do výše 80 % přijatelných nákladů stanovených projektem.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 2 tis. € do 400 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory může být 400 tis. € v období 2004—2006.

Současná podpora dvou a více podopatření je přípustná pouze pokud lze prokazatelně výdaje rozdělit na rozdílná podopatření.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.3.4. Investice do zpracování a odbytu výrobků lesního hospodářství jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření 1.3.5. Sdružování majitelů lesa

Kategorizace intervenční oblasti

12 Lesnictví

124 Vytvoření sdružení majitelů lesa

Relevantní platná legislativa

  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout:

a) na náklady spojené se založením a budováním sdružení s právní subjektivitou,

b) na pořízení předmětů a technologií souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle dotace

Podpora založení sdružení vlastníků lesa malých výměr za účelem společného obhospodařování sdružených lesních majetků. Cílem sdružování je zabezpečit odborné hospodaření na sdružených majetcích, dosažení efektivnějšího
a vyrovnaného hospodaření.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) zakládací listina sdružení s uvedením členů sdružení, výměry sdružených lesních pozemků a rozsahu činností,

e) registrace sdružení s nabytím právní moci.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

Sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení sdružení a k datu podání žádosti sdružuje nejméně 10 vlastníků lesa a minimální výměra sdružení je 500 ha.

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 80 % přijatelných nákladů podle schváleného projektu na založení a budování sdružení a 50 % přijatelných nákladů podle schváleného projektu na pořízení předmětů a technologií souvisejících s rozsahem poskytovaných činností.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 2 tis. € do 300 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory/nositele projektu může být 300 tis.€ v období 2004—2006.

Současná podpora dvou a více podopatření je přípustná pouze pokud lze prokazatelně výdaje rozdělit na rozdílná podopatření.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.3.5. Sdružování majitelů lesa jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.3.6. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Kategorizace intervenční oblasti

12 Lesnictví

126 Zalesnění nezemědělské půdy

Relevantní platná legislativa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných nelesních půd,

b) péči o mladé lesní kultury do zajištění založené podle písm. (a).

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle dotace

Podpory umožňují převádět zemědělsky neobdělávané půdy, které jsou zdrojem plevelů v kulturní krajině, na lesy s bohatou dřevinnou skladbou. Rozšířením zalesněných ploch především v zemědělské krajině dojde k posílení biodiverzity krajiny.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:

  • a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,
  • b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
  • c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) předložení dokladu o zajištění finančního krytí předkládaného projektu,

e) projekt zalesnění vypracovaný oprávněnou osobou.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace/koneční příjemci dotace:

a) vlastník pozemku, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje,

b) sdružení vlastníků pozemků vymezených v písmenu a).

Z podpory jsou vyloučeny:

a) lesy nebo jiné zalesněné plochy, které jsou vlastnictvím státu nebo kraje,

b) lesy, které náleží právnickým osobám, jejichž kapitál je nejméně z 50% vlastněn jednou z institucí uvedenou v písmenu a).

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 80 % přijatelných nákladů podle schváleného projektu, vlastní plnění příjemců podpory lze zohlednit do výše
80 % přijatelných nákladů stanovených projektem.
Od prokázání výše skutečných nákladů lze upustit, pokud Ministerstvo zemědělství stanoví výši nákladů, na něž lze poskytnout podporu, podle průměrných nákladů
na základě zkušeností minulých období.

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 600 € do 300 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory může být 300 tis. € v období 2004—2006.

Současná podpora dvou a více podopatření je přípustná pouze pokud lze prokazatelně výdaje rozdělit na rozdílná podopatření.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.3.6. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.