7.3.4. Opatření 1.4. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

05.02.2009:

Opatření je zaměřeno na uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravě pozemků, jejich zpřístupnění a reálné vytyčení. Dále pak na ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, a opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení její ekologické stability. Jde také o ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích
a o obnovu poškozených porostů; provádění preventivních a protipovodňových opatření.

Opatření se rovněž týká i modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení sloužících k akumulaci vody v krajině; odstraňování nánosů z malých vodních nádrží a rybníků.

V oblasti rozvoje venkova bude podpora směřovat na spolufinancování realizace pilotních strategií integrovaného místního rozvoje a do diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření nových pracovních míst a zdrojů příjmů.

Opatření je v souladu s Hlavou II, Kapitolou IX, čl. 33 nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999.

Podopatření 1.4.1. Pozemkové úpravy

Prostředky tohoto podopatření slouží k uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravě pozemků a jejich reálnému vytyčení.

Nedílnou součástí pozemkových úprav je "plán společných zařízení", kterými jsou opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami a opatření k ochraně životního prostředí a zvýšení její ekologické stability.

Kategorizace intervenční oblasti

13 Propagace adaptace a rozvoje zemědělských oblastí

1302 Pozemkové úpravy

Relevantní platná legislativa

 • Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
  a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
 • Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 4/2000 Sb., k provedení zákona o pozemkových úpravách
  a pozemkových úřadech
 • Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění
 • Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v platném znění
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění
 • Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv
  k nemovitostem, v platném znění
 • Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění
 • Vyhláška č. 190/1996, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění
 • Vyhláška č. 279/1997 Sb., o oceňování budov, půdy a trvalých porostů, v platném znění
 • Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy, v platném znění

Problematika pozemkových úprav není v EU legislativně sjednocena a výše uvedené právní předpisy nejsou v rozporu s legislativou EU.

 • Popis podopatření:

Podporu lze poskytnout na následující typy projektů:

- vytváření nových digitálních katastrálních map,

- geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav,

- vyměřování pozemků dle zákona č. 229/1991 Sb. a vytyčování nových pozemků dle zákona č. 139/2002 Sb.,

- realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

- lokální ÚSES).

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi souvisejících věcných břemen,

b) prostorové a funkční úpravy pozemků,

c) zabezpečení přístupnosti pozemků,

d) vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření,

e) ochrana a zúrodnění půdního fondu,

f) zvelebení krajiny,

g) zvýšení ekologické stability krajiny.

(pozn.: podrobněji - zákon č. 139/2002 Sb.)

Kriteria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) vyměřovaní pozemků dle zákona č. 229/1991 Sb. musí být provedeno
na základě požadavků vlastníků a musí se dle výše uvedeného zákona vztahovat k činnosti pozemkových úřadů,

e) rozsah geodetických prací musí být v souladu s potřebami vytvoření návrhu pozemkových úprav,

f) vytvoření nových digitálních katastrálních map a vytyčování nově navržených pozemků musí být provedeno na základě schváleného návrhu pozemkových úprav,

g) realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

 • Příjemci dotace jsou pozemkové úřady.
 • Konečnými příjemci dotace jsou vlastníci pozemků - fyzické a právnické osoby včetně obcí.
 • Druh a výše podpory:
 • Druh dotace: přímá nenávratná dotace
 • Způsob financování: plné financování
 • Výše dotace: Jde o projekty nevytvářející zisk, celková veřejná podpora bude 100% přijatelných nákladů, z toho bude příspěvek EU 80 % a 20 % z národních zdrojů.
 • Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 10 tis. € do 1,666 mil. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 2,6 mil. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.4.1. Pozemkové úpravy jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.4.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

Podopatření je zaměřeno na zlepšení a ochranu zemědělsky využívaných pozemků v oblastech s nepříznivým vodním režimem (oblasti s nadbytkem nebo nedostatkem srážek, rizikové oblasti z hlediska výskytu povodní). Realizace tohoto podopatření umožní vytvoření prostorové rovnováhy mezi hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků.

Jedná se o odstranění následků způsobených povodněmi na vodních dílech, prevenci před povodněmi (výstavba poldrů, malých vodních nádržích a ochranných protipovodňových hrází) a pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím (stavby k závlaze a odvodnění), která jsou prováděna na zemědělských pozemcích.

Kategorizace intervenční oblasti

13 Propagace adaptace a rozvoje zemědělských oblastí

1313 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

Relevantní platná legislativa

 • Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách),
  v platném znění
 • Vyhláška č. 225/2001 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
 • Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Výše uvedené právní předpisy ČR nejsou v rozporu s legislativou EU.

Popis podopatření:

Dotaci lze poskytnout na:

a) odstranění následků způsobených povodněmi na vodních dílech,

b) prevenci před povodněmi,

c) pořízení a obnovu staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) odstranění škod způsobených povodněmi na poldrech, ochranných hrázích, malých vodních nádrží, hlavních závlahových zařízení, podrobných závlahových zařízení, hlavních odvodňovacích zařízení, podrobných odvodňovacích zařízení,

b) výstavba poldrů, malých vodních nádrží, protipovodňových hrází (dimenzovaných na Q5 ) na zemědělsky využívaných pozemcích,

c) zajištění retence vody přírodě blízkými opatřeními a změna využití půdního fondu,

d) změna funkce území a způsoby využití pozemků v aktivních zónách záplavových území,

e) zlepšení ochrany zemědělsky využívaných pozemků a majetku,

f) vytvoření prostorové rovnováhy mezi hospodářským a kulturním rozvojem spojeným s využíváním území ohroženého povodněmi a potřebami využít toto území ke zpomalení odtoku vody, akumulace vody a snížení velikosti průtoků,

g) pořízení a obnova hlavních závlahových zařízení, podrobných závlahových zařízení, hlavních odvodňovacích zařízení a podrobných odvodňovacích zařízení,

h) zlepšení vodního režimu půdy na přijatelné produkční podmínky
ve vymezených klimatických a půdních oblastech.

Kriteria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) dodržení všech parametrů včetně kalkulace uvedených v žádosti o podporu platí pro dotace uvedené pod bodem Popis podopatření, písm. a),b) a c),

e) stanovené prioritní oblasti podle ohroženosti povodněmi s ohledem
na hydrologické poměry platí pro dotace uvedené pod bodem Popis podopatření, písm. a) a b),

f) klimatické, půdní a hospodářské podmínky daných území, zajištění provozuschopnosti a funkčnosti odvodňovacích a zavlažovacích zařízení, doložené stanoviskem vodoprávního úřadu platí pro dotace uvedené pod bodem Popis podopatření, písm. c),

g) prioritními oblastmi jsou oblasti zasažené nebo ohrožené povodněmi, platí pro dotace uvedené pod bodem Popis podopatření, písm. a) a b) a produkční oblasti zejména Polabí, Poohří a jižní Morava a oblasti s vybudovanými závlahovými zařízeními, oblasti s vysokým úhrnem srážek a vybudovanými odvodňovacími zařízeními, platí pro dotace uvedené pod bodem Popis podopatření, písm. c).

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace:

Příjemci dotace jsou pro

- dotace uvedené pod bodem Popis podopatření, písm. a) a b) :

právnické osoby, podnikající podle obchodního zákoníku nebo podnikající fyzické osoby registrované obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, v platném znění, určené jako správce drobných vodních toků podle zvláštních předpisů.

- dotace uvedené pod bodem Popis podopatření, písm. c):

právnické osoby, podnikající podle obchodního zákoníku nebo jiných právních předpisů a nebo podnikající fyzické osoby registrované obecním úřadem podle zákona č. 105/199 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdější předpisů, hospodařící na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu na zemědělských pozemcích o výměře větší než 5 ha.

Druh a výše podpory:

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Podoba dotace: nenávratná dotace

Výše dotace: Jde o projekty nevytvářející významný čistý zisk, celková veřejná podpora bude 100 % přijatelných nákladů,z toho bude příspěvek EU 80 % a 20 % z národních zdrojů.

Minimální/maximální výše přijatelných nákladů:

u poldrů a malých vodních nádrží 1,7 - 10 €
na vytvoření 1 m3 retenčního prostoru,

u ochranných protipovodňových hrází (Q5) zemědělských pozemků 66,7 - 433 €
na běžný metr hráze,

hlavní odvodňovací a závlahová zařízení 33 - 267 € na zařízení,

podrobná závlahová zařízení 2 667 - 8 333 € /ha,

podrobná odvodňovací zařízení 1 667 - 5 000 € /ha.

Přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 33 tis. € do 83 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 83 tis. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.4.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.4.3. Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů

Podopatřeníje zaměřeno na celkové zlepšení technického stavu rybničního fondu České republiky a posílení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí
a s ohledem na jejich protipovodňový a krajinotvorný význam. Toto bude zajištěno zejména obnovou či rekonstrukcí těles hrází a funkčních objektů (bezpečnostní přelivy, vypouštěcí zařízení) vodních děl, obnovy retenčních prostorů odtěžením sedimentů a přehodnocením účelů vodních děl s preferováním krajinotvorné
a mimoprodukční funkce a víceúčelovosti jednotlivých rybníků a malých vodních nádrží před doposud převažujícím rybím hospodářstvím.

Kategorizace intervenční oblasti

13 Propagace adaptace a rozvoje zemědělských oblastí

1308 Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů

Relevantní platná legislativa

 • Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách),
  v platném znění
 • Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství v platném znění
 • Vyhláška 296/2001 Sb., kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, v platném znění
 • Vyhláška č. 470/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly

Výše uvedené právní předpisy ČR nejsou v rozporu s legislativou EU.

Popis podopatření

Dotaci lze poskytnout na:

 • a) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zemědělských vodních nádrží,
 • b) na odbahnění a rekonstrukci bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů.
 • Dotace se nevztahuje na projektovou dokumentaci.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) obnova funkčnosti rybníků, a rybničních systémů,

b) obnova a rekonstrukce těles hrází a funkčních objektů vodních děl,

c) zapojení rybníků, rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží
do biocenter a biokoridorů, což má za následek zvýšení ekologické stability krajiny,

d) zajištění odpovídající akumulace vody v krajině a kvality povrchových vod,

e) zlepšení podmínek k chovu ryb,

f) zajištění vyšší protipovodňové ochrany přilehlých území,

g) zvýšení mobilního objemu vody pro závlahy a energetiku,

h) zlepšení podmínek k rekreaci a s tím spojeným cestovním ruchem.

Kriteria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) opatření, prostředky a metody musí přispívat ke zvýšení akumulace vody v krajině a ke zlepšení podmínek chovu ryb a stabilizaci rybníků,

e) ve všech případech musí být dodrženy technické parametry a kalkulace nákladů uvedené v projektu, který je součástí žádosti o dotaci,

f) žadatel musí doložit, že rybářsky hospodaří v souladu se zákonem č. 102/1963 Sb., o rybářství v platném znění na více než 5 ha vodních ploch
na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu,

g) doložení rybářského hospodaření podle § 1 vyhlášky č. 296/2001 Sb.,

h) pro celkové odbahnění nejvíce zanesených rybníků a zemědělských vodních nádrží platí následující podmínka - vrstva sedimentu je vyšší než 40 cm a je dodržena výměra rybníků a zemědělských vodních nádrží, která je stanovena v každoročně schvalovaných "Závazných pravidlech poskytování finančních prostředků v oblasti vod a způsobu kontroly jejich využití" (Příloha zákona
o státním rozpočtu),

i) akumulační funkce rybníků a zemědělských vodních nádrží musí být silně narušena či zcela zrušena,

j) jsou preferovány tradiční oblasti.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

Příjemci dotace jsou:

a) právnická osoba, podnikající podle zákona 519/1991 Sb., obchodní zákoník,
v platném znění, a nebo

b) fyzická osoba registrovaná obecním úřadem podle zákona
č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, v platném znění.

Druh a výše podpory:

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: Jde o projekty nevytvářející významný čistý zisk, dotace bude poskytována ve výši 100 % přijatelných nákladů, z toho bude příspěvek EU 80 % a 20 % z národních zdrojů.

V případě odbahnění se poskytne maximální částka do výše 6,67 € na 1 m3 vytěženého sedimentu.

V ostatních případech jsou přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora jsou od 33 333 €. do
333 330 € na na každý jednotlivý projekt. Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory/nositele projektu může být 333 330 € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.4.3. Řízení a zajištění funkčnosti (zemědělských) vodních zdrojů jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.4.4. Rozvoj venkova (LEADER+)

Hlavním cílem tohoto podopatření je zapojení širokých vrstev obyvatelstva
do spolupráce při řešení problematiky jednotlivých oblastí (regionů) formou převzetí iniciativy rozhodovacích procesů týkajících se příslušné venkovské oblasti.

PodopadřeníLEADER+ je v souladu s ostatními opatřeními OP Zemědělství.

Kategorizace intervenční oblasti

13 Propagace adaptace a rozvoje zemědělských oblastí LEADER+

Relevantní platná legislativa:

Oznámení EK členským státům č.2000/C 139/05 ze dne 14. dubna 2000 obsahující základní pokyny pro Iniciativu Společenství určenou pro rozvoj venkova LEADER+.

Popis podopatření:

a) podpora integrovaných strategií rozvoje venkova omezenému počtu pilotních místních akčních skupin,

b) získávání dovedností,

c) realizace akcí spolupráce otevřených pouze pro místní akční skupiny,

d) vytvoření sítě venkovských území zapojených do této iniciativy.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) využití know-how a nových technologií ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobků a služeb ve venkovských oblastech,

b) zlepšení a udržení kvalitních životních podmínek ve venkovských oblastech,

c) zvýšení přidané hodnoty místních produktů zpřístupněním trhu malým výrobcům prostřednictvím společných aktivit,

d) efektivní využití daných přírodních a kulturních zdrojů,

e) zvýšení kvalifikace obyvatel venkovských oblastí (především žen, mladých lidí pod 25 let a sociálně znevýhodněných osob) a tím posílení konkurenceschopnosti místních podnikatelů,

f) podpora trvalé spolupráce mezi venkovskými oblastmi.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

 • a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,
 • b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
 • c) projekt musí být realizován na území České republiky,
 • d) cílové oblasti jsou venkovské oblasti s počtem obyvatel od deseti tisíc do sto tisíc, s hustotou zalidnění 190 obyvatel na km2 včetně; včetně malých měst.
 • e) integrita aktivit; projekt zahrnuje navazující aktivity, které znásobují konečný efekt, jednotlivé aktivity jsou spojeny v jednom souhrnném společném plánu, je prokazatelný soulad se sociálně ekonomickými problémy dané oblasti,
 • f) je založena Místní akční skupina (MAS) v souladu s Oznámením Komise,
 • g) je důsledně uplatňován princip přístupu zdola nahoru, jsou zapojeny místní organizace a obyvatelé,
 • h) decentralizované řízení, kdy za implementaci společného plánu jsou zodpovědné místní akční skupiny s odpovídajícími pravomocemi,
 • i) jsou podporovány takové projekty, které prokáží pilotní charakter:

- vývoj a uvedení na trh produktů a služeb, které vychází a posilují specifiku lokality,

- vytvoření nových pracovních míst, vycházejících z využití netradičních spojení činností (agroturistika), obnovy místních tradic a maximálního využití přírodního a kulturního dědictví,

- projekty, které je možné realizovat i v jiných lokalitách;

j) princip partnerství se projevuje ve složení a způsobu rozhodování místních akčních skupin, tj. vedle orgánů veřejné správy také ekonomičtí a sociální partneři,

k) cílové oblasti prokáží dostatečnou soudržnost v oblasti ekonomické, sociální
a kulturní.

Z podpory jsou vyloučeny:

- velké investice do infrastruktury, výjimku tvoří malé akce, které podporují dosažení cíle v souladu s podmínkami pro Iniciativu LEADER+.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

 • Příjemcem podpory bude místní akční skupina, která předloží kvalitní rozvojovou strategii v souladu s Oznámení EK členským státům č.2000/C 139/05
  ze dne 14. dubna 2000. Konečným příjemcem bude předkladatel dílčího projektu v rámci integrované rozvojové strategie.
 • Konečným příjemcem je obec, svazek obcí, podnikatelský subjekt nebo nestátní nezisková organizace za podmínky, že působí v území, pro které je strategie připravena.

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nevratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: výše příspěvku z EAGGF bude činit maximálně
80% přijatelných nákladů na projekt

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 10 tis. € do 300 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 300 tis. € v období 2004—2006.

Finanční částka zůstane na úrovni národní a bude přidělována příslušným MAS na vybrané strategie.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.4.4. Rozvoj venkova (LEADER+) jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření1.4.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

Cílem tohoto podopatření je vytvoření dalších zdrojů příjmů subjektů podnikajících v zemědělské a lesní výrobě.

Kategorizace intervenční oblasti

13 Propagace adaptace a rozvoje zemědělských oblastí

1307 Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství pro vytvoření dalších možností zaměstnání nebo alternativních zdrojů příjmů

Popis podopatření

Podopatření je v souladu s Hlavou II, Kapitolou IX, čl. 33 nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999.

Podpora agroturistiky

Podporu lze poskytnout podle zaměření, orientovaného na cílové skupiny,
na vysoké úrovni kvality:

a) výstavba, modernizace a vybavení ubytovacího zařízení:

- pokoje , prázdninové byty a domy pro hosty,

- prostory pro pobyt hostů, včetně sanitárních zařízení a kuchyněk
pro prázdninové hosty.

b) vytvoření zastřešených míst k sezení, hřišť a heren pro děti, pořízení sportovního nářadí a hraček pro prázdninové hosty.

c) zařízení a vybavení zařízení pro volný čas a vytvoření nabídek pro volný čas, které budou podporovat požadavky agroturistiky a budou k dispozici také veřejnosti (hostům) za přiměřenou úhradu, jako jsou:

- půjčovna kol, lodí nebo lyží,

- prostory pro zvířata hostů (ohrady, oplocení, přístřešky, s výjimkou boxů
pro koně),

d) výstavba a vybavení prostor pro další možnosti získání příjmů / služby zpravidla ve spojení s turistickou nabídkou dovolené na statku / prázdnin
na venkově,

e) zlepšení marketingu jednotlivých poskytovatelů v omezeném rozsahu,
např. pořízení komunikační techniky (telefonní záznamníky, faxy apod.), vývěsní štíty na domy, software pro péči o hosty a rezervaci (např. webové stránky) včetně příslušných instrukcí a kurzů. Výjimku tvoří reklamní opatření jednotlivých poskytovatelů.

f) vytvoření zařízení pro cestovní ruch k aktivnímu trávení volného času
a odpočinku, jako jsou např. minigolfová hřiště, cyklistické a běžecké stezky, hřiště a pod.

g) rozvoj a realizace marketingových projektů ke zlepšení nabídek poskytovatelů ubytovacích, turistických a dalších služeb:

- studie, analýzy, koncepty s modelovým charakterem a významem pro celý další rozvoj agroturistiky, jako jsou např. sledování trhu, analýza cílových skupin, vývoj efektivních tržních strategií a nabídek, orientovaných na cílové skupiny,

- uvedení nabídky na trh, mimo jiné vytvoření konceptu, balíky a katalogy nabídek, akce, pracovní a reklamní materiály, nová média,

- propojení nabídek a akcí jednotlivých poskytovatelů služeb v regionu,

- péče o opatření a jejich provádění.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

 • a) rozvoj oblastí vedlejšího výdělku v rámci agroturistiky jako další alternativy ke zlepšení příjmů zemědělských podniků a rodin na venkově,
 • b) spoluvytváření odvětví cestovního ruchu - dovolená na statku / prázdniny na venkově,
 • c) zlepšení image zemědělství v propojení s tradičním venkovským prostředím,
 • d) kvalitativní zlepšení celkové turistické nabídky v rámci venkovského prostoru s orientací na cílové skupiny,
 • e) zlepšení marketingu pro agroturistiku jako odvětví cestovního ruchu, zvláště propojení jednotlivých nabídek s celkovými regionálními možnostmi,
 • f) vytvoření nabídky plnohodnotného trávení volného času v přírodě ve spojení s aktivním odpočinkem,
 • g) zlepšení úrovně poskytovaných služeb a uceleného image regionu v sektoru cestovního ruchu.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c)projekt musí být realizován na území České republiky,

d)prokázaná životaschopnost subjektu žádajícího o dotaci, zejména po ukončení plnění projektu,

e) u záměrů, které vyžadují schválení ve smyslu zákonů a právních nařízení, která jsou relevantní pro opatření, je spolu se žádostí nutno zásadně předložit schválení příslušného úřadu,

f) po čerpání podpory musí být dodržen projektově stanovený standard kvality,

g) podpora je poskytována příjemcům, kteří nabízejí celkovou turistickou nabídku skládající se z oblasti ubytování, stravování, zajištění vyžití ve volném čase a splňují min. 5 z následujících kritérií:

- venkovské prostředí,

- úzký kontakt s hostiteli - rodinná atmosféra,

- náhled do života a práce na statku,

- náhled do chovu hospodářských zvířat,

- vlastní výroba zemědělských a doma vyráběných produktů,

- zapojení do života / tradic na statku, ve vesnici,

- možnost zemědělských prací pro hosty (pomoc při polních pracích,
při ošetřování dobytka atd.),

- volnost pohybu pro hosty (dospělé i děti) po farmě za účelem poznání zemědělství a hospodářských zvířat (s výjimkou životu a zdraví nebezpečných provozů).

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci:

a) fyzické osoby, které vedou zemědělský nebo lesní podnik jako hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost,

b) právnické osoby se zemědělskou nebo lesní činností jako hlavním předmětem své činnosti

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 50% částky přijatelných nákladů,

Minimálně 20 tis.€ maximálně 200 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Příjemce dotace může poskytnout i nepeněžní plnění
do 50% z výše částky, která by byla zaplacena při zadání výkonu nějakému podniku (srovnatelný odhad nákladů bez započítání DPH).

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 200 tis. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.4.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.