7.3.5. Opatření 1.5 - Odborné vzdělávání

05.02.2009:

Opatření je zaměřeno na vzdělávání subjektů v sektoru zemědělství a lesním hospodářství za účelem dosažení zvýšení efektivity práce výroby jako celku.

Opatření je v souladu s Hlavou II, Kapitolou III, čl. 9 nařízení Rady (ES)
č. 1257/1999.

Kategorizace intervenční oblasti

11 zemědělství

12 lesní hospodářství

113 odborné vzdělávání v zemědělství

128 odborné vzdělávání v lesním hospodářství

Relevantní platná legislativa

  • Koncepce resortního odborného vzdělávání č.j. 20195/2001-3070 z 31. 5. 2001
  • navazující prováděcí Směrnice č.j. 4945/2002-1000 z 31. 1. 2002

Popis opatření

Podporu lze poskytnout na zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit včetně konzultací a praxe, které odpovídají účelu dotace.

Žádosti podává jediný příjemce, kterým je státní organizace Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). Pro toto opatření bude stanoven soupis témat, která určí obsahové zaměření vzdělávacích aktivit. Dodavatelé zpracují projekty, kde budou uvedeny konkrétní formy vzdělávání (kurz, seminář, workshop, konzultace, praktický výcvik, exkurze apod.), časová dotace, obsahová náplň, formy výuky, lektorské zajištění, technické a materiální požadavky a kalkulace nákladů.Výběrem dodavatelských projektů bude pověřena expertní skupina ředitele ÚZPI.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky

Ministerstvo zemědělství podporuje vzdělávací projekty zaměřené na zvýšení a prohloubení odborné kvalifikace zemědělců, pracovníků lesního a vodního hospodářství, pracovníků rybářského sektoru a zpracovatelů produktů v uvedených oblastech., dále souhrnně označených jako subjekty působící v resortu zemědělství.

Praktické využívání znalostí na úrovni doby je předpokladem konkurenceschopného podnikání. Vzdělávací projekty jsou proto zaměřeny zvláště na získávání informací, znalostí a dovedností

- potřebných při zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny, ochrany životního prostředí, hygieny a ochrany zvířat;

- ke zvýšení efektivnosti hospodaření subjektů působících v resortu zemědělství;

- spojených s novými aktivitami v rámci diverzifikace výrobních i nevýrobních činností vyplývajících z potřeb rozvoje venkova, zlepšování znalostí za účelem trvale udržitelného rozvoje ve všech oblastech resortní působnosti.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) vzdělávání mohou realizovat subjekty, které mají vzdělávání v předmětu činnosti a mohou garantovat dobré lektorské, technické i materiální zázemí pro pořádání vzdělávacích aktivit,

e) vzdělávací projekt zahrnuje i aspekty ochrany životního prostředí,

f) vzdělávací projekt zahrnuje i ekonomické aspekty sledované problematiky,

g) příjemce pomoci nemůže v příslušném roce uplatňovat na vzdělávací aktivity,
pro které je podpora požadována, dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu či státních fondů, či předvstupních nástrojů EU,

h) vzdělávací akce je určena nejméně pro 12 přihlášených účastníků (výjimkou mohou být kurzy zaměřené na výpočetní techniku a kurzy pro operátory lesních harvestorů),

i) odborné exkurze v rámci vzdělávacího projektu nesmějí přesáhnout 20 % výuky,

j) přiznané prostředky nemohou být použity na financování investic,

k) podpora odborného výcviku nezahrnuje kurzy nebo školení, která tvoří součást běžných výukových programů v systému zemědělského a lesnického vzdělávání na středním nebo vyšším stupni.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

Konečnými příjemci podpory jsou zemědělci, pracovníci lesního a vodního hospodářství, rybářského sektoru a zpracovatelé produktů rostlinné i živočišné výroby, obecně vzato ti, kteří absolvují školení a semináře organizované v rámci tohoto opatření. Vložné, které uhradí účastníci dalšího odborného vzdělávaní, bude stanoveno pouze ve výši jedné čtvrtiny celkových nákladů na toto vzdělávání.

  • Příjemcem podpory je státní instituce. Příjemce podpory předkládá Platební agentuře k proplacení faktury. Součástí žádosti je identifikování dodavatelů vzdělávacích projektů, kteří vzejdou z výběrového řízení.

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: Projekty nevytvářejí významný čistý výnos (celková veřejná podpora pak bude 100 % celkových přijatelných nákladů, z toho 80 % z prostředků EU a 20 % z národního rozpočtu).

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 3.330 € do 33.300 € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 333 300 € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro opatření 1.5. Odborné vzdělávání jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.