7.3.6. Opatření 1.6. - Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství

05.02.2009:

Cílem podpory je zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů, obnova původní druhové skladby ryb v povodích, zachování specifických genetických vlastností populací sladkovodních ryb. Rovněž jde o zlepšení kvality vod v povodí Labe, Odry a Dunaje.

Opatření je v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 1263/1999 a s Nařízením Rady (ES) č. 2792/1999.

Podopatření1.6.1. Zpracování ryb

Cílem podopatření 1.6.1. je rozšíření nabídky sortimentu zpracovaných ryb
a výrobků z ryb v tržní síti a efektivnější využití místních zdrojů a domácí suroviny. Plánovanými prostředky bude možné rozšířit zaměstnanost v rybářském sektoru
a nepřímo v návazných obchodních organizacích a společnostech.

Kategorizace intervenční oblasti

14 Rybářství

143 Zpracování, marketing a propagace výrobků z ryb

Relevantní platná legislativa

  • Nařízení Rady (EEC) 3699/93
  • Nařízení Rady (EEC) 2080/93

Nařízení Rady (ES) 1263/1999

Nařízení Rady (EC) 2792/1999

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném znění

Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství,
v platném znění

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška 245/1996 Sb., která upravuje podmínky ochrany zvířat při porážení i ve vztahu k chovu ryb

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství

Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) výstavbu nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukci stávajících tak, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU (v rámci 1. stupně zpracování),

b) modernizaci nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb (v rámci 1. stupně zpracování).

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

Cílem podpory je zvýšení kvality a rozšíření sortimentu výrobků z ryb včetně zvýšení spotřeby sladkovodních ryb a:

a) zvýšení hygienických standardů a bezpečnost potravin,

b) rozšíření, výstavba, popř. rekonstrukce provozů pro zpracování ryb,

c) technologie směřující k výrobkům bez přítomnosti kostí ve finálním produktu,

d) zpracování širšího spektra druhů ryb s vyšším podílem vložené práce ve finálním výrobku,

e) rozšíření sortimentu výrobků z ryb,

f) služby poskytované velkoobchodu, maloobchodu a organizacím producentů,

g) odbytové poradenství a pomoc,

h) zlepšení obchodních podmínek, rozšíření odbytových možností pro zpracovávané ryby a výrobky z nich, širší uplatnění v tržní síti,

i) organizace studijních cest a obchodních návštěv.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

  • a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,
  • b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,
  • c) projekt musí být realizován na území České republiky,
  • d) projekt musí odpovídat hygienickým a sanitárním předpisům EU v předmětné oblasti,
  • e) prokázáni ekonomické životaschopnosti a finančního zdraví subjektu žádajícího o dotaci.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

  • bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

Příjemci dotace jsou producentské organizace a profesní sdružení rybářů ČR.

Koneční příjemci dotace jsou subjekty vyrábějící produkty z ryb (právnické i fyzické osoby).

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 50 % přijatelných nákladů na stavební a technologické (strojní) investice,

Přijatelné náklady, na které může být poskytnuta podpora jsou od 2 tis. € do 200 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 200 tis. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.6.1. Zpracování ryb jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření 1.6.2. Chov vodních živočichů. Akvakultura.

Hlavním cílem podopatření 1.6.2. je obnova skladby původních rybích společenstev vodních toků a zachování specifických vlastností ohrožených druhů sladkovodních ryb.

Kategorizace intervenční oblasti

14 Rybářství

144 Chov vodních živočichů, Akvakultura.

Relevantní platná legislativa

Nařízení Rady (EEC) 3699/93

Nařízení Rady (EEC) 2080/93

Nařízení Rady (ES) 1263/

Nařízení Rady (EC) 2792/1999

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, v platném znění

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 395/1992 Sb.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění,plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška 245/1996 Sb., která upravuje podmínky ochrany zvířat při porážení i ve vztahu k chovu ryb

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění č. 231/1999 Sb., ve znění č. 132/2000 Sb.)

Zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) obnovu skladby společenstev volných vod,

b) udržování genových zdrojů ryb,

c) zabezpečení plemenářské činnosti v rybářství,

d) podporu netradičních technologií chovu ryb.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky

Pro podpory uvedené pod písm. (a), (b) a (c):

-cílem podpory je obnova a udržování původní druhové skladby ryb a dalších vodních živočichů ve vnitrozemských vodách,

-zachování specifických genetických vlastností populací původních druhů sladkovodních ryb,

-zabezpečení efektivní genetické základny u vybraných chovaných druhů sladkovodních ryb,

-produkce násad původních druhů ryb pro zarybňování volných vod.

Pro podpory uvedené pod písm. (d):

-rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře,

-zavedení nových, dosud nevyužívaných vodních organismů do systému produkce akvakultury,

-zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie, recirkulační systémy),

-prověření a zavedení chovatelských postupů dříve v ČR nepoužívaných.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) podpora původních rybích společenstev a společenstev dalších vodních organismů (raci, měkkýši) ve volných vodách ovlivněných civilizačními faktory -
u podpory uvedené pod písm. (a), (b) a (c),

e) zachování specifických vlastností vybraných druhů sladkovodních ryb - u podpory uvedené pod písm. (a), (b) a (c),

f) udržení početního stavu populací bez negativních genetických dopadů -
u podpory uvedené pod písm. (a), (b) a (c),.

g) zavedení perspektivních technologií a postupů ve sladkovodní akvakultuře jako příspěvek v řešení omezenosti mořských zdrojů ryb - u podpory uvedené
pod písm. (d).

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

Příjemci podpor uvedených v Popise podopatření pod písm. (a) a (b) jsou

- rybářské svazy,

- profesní sdružení rybářů ČR.

Koneční příjemci podpor uvedených v Popise podopatření pod písm. (d). jsou:

- subjekty zabezpečující rybářské odborné aktivity,

- fyzické nebo právnické osoby podle § 2 Obchodního zákoníku, provozující rozmnožování a chov ryb podle patřičných nařízení.

Koneční příjemci podpor uvedených v Popise podopatření písm. (a), (b) a (c) jsou:

-fyzické nebo právnické osoby přispívající k řešení technologických a chovatelských postupů v akvakultuře.

Druh a výše podpory

Druh dotace : přímá nevratná dotace

Způsob financování : podílové i bezpodílové financování

Výše dotace : Pro podpory (a) a (b):

jde o projekty nevytvářející zisk, celková veřejná podpora bude 100 % přijatelných nákladů.

Pro podpory (c) a (d)

do 50% přijatelných nákladů.

Přijatelné náklady pro které může být poskytnuta podpora je od 10 tis. € do 50 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 500 tis. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.6.2. Chov vodních živočichů, akvakultura jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Podopatření 1.6.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství

Kategorizace intervenční oblasti

14 Rybářství

147 Činnosti prováděné odborníky.

Relevantní platná legislativa

Nařízení Rady (EEC) 3699/93

Nařízení Rady (EEC) 2080/93

Nařízení Rady (ES) 1263/1999

Nařízení Rady (EC) 2792/1999

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Zákon č. 410/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství,
v platném znění

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, vyhláška 245/1996 Sb., která upravuje podmínky ochrany zvířat při porážení i ve vztahu k chovu ryb

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 238/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství

Popis podopatření

Podporu lze poskytnout na:

a) zpracování systému zpravodajství o rybářské činnosti v ČR vůbec a rovněž sloužící ke kontrole kvality a dopadům na životní prostředí,

b) výzkum zahrnující zvláštní geografické podmínky ČR v rybářství,

c) výzkum základních technologických vlastností rybího masa a technologických postupů zpracování ve smyslu zhodnocování surovin - využití vedlejších produktů,

d) snížení patologických rizik při chovu ryb.

Podporu lze poskytnout na poradenství při realizaci projektů a zaškolení při zavádění nových technologií pokud jsou součástí projektu.

Specifické cíle podpory / očekávané účinky:

a) zlepšení pracovních podmínek a hygienických předpisů,

b) nižší zátěž prostředí vlivem kvalitnějších rybářských provozů,

c) zlepšení konkurenceschopnosti díky novým líhním a výkrmnám,

d) vyšší odchovná kapacita, větší množství, více druhů, vyšší kvalita, včetně navazujících provozů,

e) rozšíření možností zpracování ryb,

f) rozšíření nabídky obchodu o nové formy a nové výrobky z ryb,

g) zvýšení hygienických standardů a potravní bezpečnosti.

Kritéria přijatelnosti projektu / předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) projekt musí být realizován na území České republiky,

d) zavedení opatření, prostředků a metod směřujících k orientaci veřejnosti k vyšší potřebě ryb, zejména sladkovodních z vnitrostátních zdrojů,

e) rozšíření odbytových možností pro zpracované ryby a výrobky z nich, širší uplatnění v tržní síti,

f) získání nových poznatků o technologických vlastnostech masa sladkovodních ryb jako podklad pro využití při zpracování ryb do sofistikovaných výrobků s vyšší tržní hodnotou,

g) návrhy aplikací nových metod zjišťování kvality a potravní bezpečnosti výrobků z ryb.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- koupě nebo nájem pozemků a stávajících budov,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace / koneční příjemci dotace

Příjemci dotace jsou producentské organizace a profesní sdružení rybářů ČR.

Konečný příjemce dotace je právnická i fyzická osoba zabývající se marketingem, poradenstvím nebo výzkumem v oblasti marketingu a zpracování ryb, zpracovatelé informačních technologií sloužících k evidenci a řízení rybolovu
a akvakultury, organizace významně přispívající k rozšíření možností objemu prodeje ryb.

Druh a výše podpory.

Druh dotace: přímá nenávratná dotace

Způsob financování: podílové financování

Výše dotace: do 50% přijatelných nákladů, (veřejné zdroje - zdroje EU 80 %, národní zdroje 20 %)

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 5 tis. € do 100 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho příjemce podpory /nositele projektu může být 1 mil. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro podopatření 1.6.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.