7.4.1. Opatření 2.1. - Technická pomoc

05.02.2009:

Opatření je zaměřeno na financování úkolů, které jsou spojeny s realizací EAGGF a FIFG.

Opatření je v souladu s Hlavou I, Kapitolou IV, čl. 23 Nařízení Rady (ES)
č. 1260/1999 a s prováděcími ustanoveními, s Předpisem č. 11 v Příloze Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 a s bodem 1, čl. 17 Nařízení Rady (ES) č. 2792/1999.

Kategorizace intervenční oblasti

41 Technická pomoc a inovační akce

411 Příprava, realizace, monitorování, publicita

412 Vyhodnocení

413 Studie

414 Inovační akce

415 Informace pro veřejnost

Relevantní platná legislativa

Smlouvou o založení Evropského společenství

Nařízením Rady (ES) č. 1257/1999

Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999

Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000

Nařízení Komise (ES) č. 438/2001

Nařízením Komise (ES) č. 445/2002

Nařízení Rady (ES) č. 2792/1999

Popis opatření

Podpora bude poskytnuta na:

a) řízení, realizaci, monitorování a kontrolu operací EAGGF a FIFG:

- výdaje na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování programu (s výjimkou nákladů na získání a instalaci informačních systémů k řízení, monitorování a získávání informací)

- výdaje spojené s jednáním monitorovacího výboru a podvýborů ve vztahu k realizaci programu,

- náklady na účast odborníků a jiných subjektů na jednáních výborů, a to včetně účastníků ze třetích zemí v případě, že předseda Národního monitorovacího výboru považuje jejich přítomnost v souvislosti s efektivní realizací OP Zemědělství za zásadní,

- výdaje na audity a kontroly prováděné na místě (nevztahuje se na rutinní technické a administrativní kontroly zajišťované Platební agenturou a MZe);

b) ostatní výdaje na technickou pomoc:

- zpracování studií,

- organizace seminářů,

- pořádání informačních akcí,

- informační analýzy,

- získání a instalace počítačových systémů k řízení, monitorování a informační analýze.

Specifické cíle podpory/očekávané účinky

Finanční podpora v rámci tohoto opatření zajistí financování úkolů, které jsou spojeny s realizací OP Zemědělství v období 2004—2006 jako například:

a) administrativní náklady spojené s fungováním monitorovacího výboru (včetně sekretariátu),

b) semináře, studie, včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy,

c) studie zabývající se naplňováním OP Zemědělství, EAGGF a FIFG,

d) opatření k výměně zkušeností a informací zaměřené na partnery , konečné příjemce pomoci z EAGGF a FIFG a veřejnost,

e) hodnocení v rámci OP Zemědělství,

f) provoz a vzájemné propojení počítačových systémů pro řízení, monitorování a hodnocení,

g)zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v této oblasti,

h) informovanost a publicita na úrovni OP Zemědělství,

i) podpora auditu a finanční kontroly,

j) příprava programových dokumentů pro následující programové období a jejich předběžné hodnocení a SEA.

Kritéria přijatelnosti projektu/předpoklady pro dotaci:

a) projekt je v souladu s platnou legislativou ČR a EU,

b) pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie,

c) realizaci odborných aktivit mohou provádět pouze subjekty, které jsou v daném oboru kvalifikované.

Z podpory jsou vyloučeny následující typy nákladů:

- investice na úrovni maloobchodu,

- nákup použitých strojů a zařízení,

- provozní výdaje, pojištění, půjčovné, nájem,

- výdaje za případy vzniklé před datem podepsání smlouvy,

- bankovní poplatky, správní poplatky, daně, cla, náklady za záruky a podobné poplatky.

Kategorie příjemců dotace/koneční příjemci dotace

Příjemcem dotace mohou být subjekty zajišťující školící a vzdělávací služby - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání v příslušném oboru, orgány státní a veřejné správy, státní rozpočtové a příspěvkové organizace.

Konečným příjemcem dotace je MZe/Řídící orgán. Výběr dodavatele bude proveden v souladu s pravidly výběrového řízení, což zajistí příjemce dotace.

Druh a výše podpory

Druh dotace: přímá nenávratná

Způsob financování: bezpodílové financování

Výše dotace: Jde o aktivity nevytvářející zisk, celková veřejná

podpora bude 100% přijatelných nákladů (z toho

příspěvek EU 80% a 20% z národních zdrojů).

Přijatelné náklady na které může být poskytnuta podpora jsou od 5 tis. € do 100 tis. € na každý jednotlivý projekt.

Maximální výše dotace na jednoho zpracovatele aktivity může být 100 tis. € v období 2004—2006.

Monitorovací indikátorypro opatření 2.1. Technická pomoc jsou uvedeny v Programovém dodatku k operačnímu programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.