8. FINANČNÍ Alokace pro OP Zemědělství

05.02.2009:

Rámec finanční rozvahy vychází ze závěrů zasedání Evropské rady, které proběhlo 24. a 25. října 2002 v Bruselu. Finanční zdroje alokované pro Českou republiku na strukturální operace byly rozpracovány ve finančním rámci Národního rozvojového plánu a přiděleny na jednotlivé operační programy a rozděleny pro jednotlivé roky 2004—2006

Pro operační program zemědělství bylo vyčleněno 12 % z celkových finančních zdrojů alokovaných na Cíl 1, což představuje částku 153,83 mil. €..

Přidělené zdroje byly na MZe rozděleny pro:

Prioritu I - Rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství, a venkova 151,15 mil. €

Prioritu II - Technická pomoc

2,68 mil. €

V Prioritě I byly finanční prostředky na jednotlivá opaření rozpočítány dle poměrného klíče, v kterém byl vzat za rozpočtovou základnu objem finančních prostředků uplatněný jednotlivými odbornými útvary na základě jejich odhadu potřeb pro rozvoj zemědělství a venkova v období let 2004—2006.