9.1 Obecná ustanovení

05.02.2009:

Související témata

Tato kapitola pojednává o způsobu realizace Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pro sedm regionů NUTS II, zahrnutých do cíle 1. Popsaný způsob vychází z článků 34 a 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999, z článku 34 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze 7. května 1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF), a dále ze článků 50 (2) a 18 (2) (d) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999. Pravidla pro implementaci respektují rovněž všechna nařízení přijatá na základě článku 53 (2) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999, a to zejména: nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů, nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů, nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ohledně postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů, nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů.