9.1.1. Programový dodatek

05.02.2009:

V souladu s článkem 15 (6) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zašle Česká republika Evropské komisi do tří měsíců od schválení OP "Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství" dokument Programový dodatek.

Programový dodatek vypracuje Řídící orgán OP Zemědělství. Programový dodatek musí být v souladu s článkem 15 (6) nařízení Rady (ES) 1260/1999 z 21. června 1999 schválen nebo upraven monitorovacím výborem. Programový dodatek bude obsahovat informace požadované v článku 18 (3) nařízení Rady (ES) 1260/1999 z 21. června 1999:

 • podrobný popis jednotlivých opatření uskutečňujících priority OP Zemědělství (včetně opatření Technická pomoc),
 • předběžné hodnocení všech opatření včetně jejich kvantifikace (kde je požadována k prokázání skutečnosti, že opatření odpovídají cílům vytčeným u priorit),
 • příslušné monitorovací indikátory v souladu s článkem 36 nařízení Rady (ES
  č 1260/1999 z 21. června 1999 a kritéria pro výběr projektů,
 • typy konečných příjemců pomoci pro jednotlivá opatření,
 • finanční plán, který upřesní očekávanou alokaci prostředků na úrovni opatření
  a uvede zdroje ze strukturálních fondů, veřejné výdaje ČR a předpokládané soukromé zdroje finančních prostředků,
 • popis uskutečněných informativních akcí a akcí připravených s cílem informovat
  o možnostech programu, vycházejících z komunikační strategie podle nařízení Rady (ES) č. 1159/2000,
 • popis opatření zajišťujících výměnu dat v elektronické podobě mezi Komisí a Českou republikou naplňující požadavky na řízení programu, jeho monitoring a hodnocení.