9.2.1 Řídící orgán a základní řídící struktury

05.02.2009:

V souladu s nařízením Rady č. 1260/1999 zodpovídá Řídící orgán za správnost řízení a provádění pomoci v rámci OP Zemědělství. Řídícím orgánem pro OP Zemědělství a Iniciativu Společenství Leader + je Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Řídící orgán - Ministerstvo zemědělství - zodpovídá za zajištění realizace OP Zemědělství, a to jmenovitě za:

 • uzavírání písemných smluv o delegování některých svých pravomocí (po konzultaci s Platebním orgánem);
 • dodržování předpisů EU;
 • dodržování pravidel vnitřního kontrolního systému;
 • provádění veřejnosprávní finanční kontroly;
 • zasílání stanovených dokumentů platební jednotce a platebnímu orgánu.

V souladu s ustanoveními článku 34 nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 a článku 18 (2) (d) a 53 (2) nařízení Rady (ES) 1260/1999 z 21. června 1999 zajistí Řídící orgán OP Zemědělství pro účinnost, správnost řízení a realizaci pomoci zejména:

 • zavedení systému sběru spolehlivých finančních a statistických informací
  o provádění pomoci, předávání příslušných informací v odsouhlaseném elektronickém formátu monitorovacímu výboru, Řídícímu orgánu Rámce pomoci Společenství, platebnímu orgánu a Evropské komisi,
 • úpravy Programového doplňku a jeho realizaci,
 • vypracování výroční prováděcí zprávy a, po schválení monitorovacím výborem, její předložení Komisi;
 • kontrolu toho, že orgány, které se účastní na řízení a provádění pomoci, povedou samostatný účetní systém anebo budou používat vhodné kódové označení účtů pro všechny transakce, týkající se pomoci;
 • správnost prováděných akcí, financovaných v rámci pomoci, zejména zavedením vnitřních kontrolních opatření a dodržováním zásad správného finančního hospodaření;
 • shodu s politikami Společenství,
 • provádění činností, týkajících se informací a publicity.

Ministerstvo zemědělství zodpovídá za realizaci programu a za komunikaci
s řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, s EK i s Ministerstvem financí (jakožto platebním orgánem a ústředním orgánem zodpovědným za finanční kontrolu).

OP Zemědělství bude monitorován monitorovacím výborem.