9.2.2 Řídící úkoly v kompetenci ministerstva

05.02.2009:

Ministerstvo zemědělství jakožto Řídící orgán OP Zemědělství bude v souladu s článkem 5 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 informovat Komisi do tří měsíců od schválení Programového dodatku o pravomocích jednotlivých složek řídícího a kontrolního systému a plánovaných činnostech na jejich zlepšení v souladu s článkem 2 uvedeného nařízení.

Řídící role pro OP Zemědělství se rozdělí na dvě hlavní části:

 • horizontální úkoly související s monitoringem zajistí odbor Řídící orgán,
 • řídící úkoly pro realizaci zajistí Agrární platební agentura na základě struktur a postupů využívaných v rámci programu SAPARD.

Útvar MZe pověřený výkonem funkce Řídícího orgánu bude plnit zejména tyto úkoly:

 • vybuduje systém pro monitorování OP Zemědělství (kompatibilní s monitorovacím systémem strukturálních fondů) a zajistí výměnu dat s Evropskou komisí, pro sběr monitorovacích dat využije propojení s regionálními pracovišti Agrární platební agentury),
 • zajistí kontakt s Evropskou komisí, s řídícím a monitorovacím výborem Rámce podpory Společenství, s platebním orgánem,
 • předá zpracovaná data Evropské komisi způsobem odsouhlaseným s Evropskou komisí a s vládou České republiky, s co největším využitím informačních a komunikačních technologií, a zajistí rovněž předávání dat řídícímu výboru Rámce podpory Společenství a platebnímu orgánu,
 • zajistí vypracování návrhu výroční zprávy o realizaci programu a po schválení monitorovacím výborem ji předá Evropské komisi; zajistí zpracování doporučení Evropské komise týkající se výroční zprávy,
 • spolupracuje na vypracování Programového dodatku a zajistí jeho předložení monitorovacímu výboru, organizuje potřebné kroky k zajištění úprav Programového dodatku v souladu s článkem 34 (3) nařízení Rady (ES)
  č. 1260/1999 z 21. června 1999,
 • předává žádosti o proplacení včetně certifikace uskutečněných výdajů prostřednictvím platební jednotky,
 • řídí práci monitorovacího výboru,
 • zajišťuje informování veřejnosti o výzvách k předkládání projektů,
 • připravuje návrhy k úpravám jednotlivých opatření v Programovém dodatku,
 • připravuje podklady pro výroční zprávu o realizaci OP Zemědělství,
 • zajišťuje uskutečňování komunikační strategie,
 • sleduje plnění povinnosti hodnotit OP Zemědělství.

Řídicí orgán bude dbát na dodržování veškerých národních norem a norem Společenství a spolupracovat s příslušnými orgány ČR a ES. V případě zjištění, že prostředky fondů nebyly použity na spolufinancování projektů v souladu s legislativou Společenství, bude postupováno v souladu s ustanoveními článků 38 a 39 nařízení Rady (ES) č 1260/1999 z 21. června 1999 (zjišťování nesprávností, opravy financování).

Agrární platební agentura (APA)

Agrární platební agentura (včetně svých regionálních pracovišť) bude Řídícím orgánem pověřena zajištěním základních operativních úkolů

 • vykonáváním funkce platební jednotky,
 • vykonáváním funkce implementační.

Obě tyto role budou důsledně odděleny a budou vykonávány nezávisle na sobě.

APA zajistí naplňování všech opatření OP Zemědělství, pokud nebude v Programovém dodatku zprostředkovatelská organizace pověřena realizací jednoho nebo více opatření.

APA bude vycházet z existující struktury sedmi regionálních pracovišť Agentury SAPARD na úrovni NUTS II pokrývajících všechny regiony NUTS II České republiky zařazené do cíle 1. ( Regionální pracoviště Agentury SAPARD Praha se bude podílet na realizaci jednotného programového dokumentu pro cíl 2).

Na centrální úrovni APA zajistí:

 • metodologické řízení celého procesu realizace programu (zajišťuje pravidla, metodiku a řízení pro všechny fáze realizace programu a zajistí jednotný přístup ve všech regionech NUTS II,
 • přímé řízení regionálních pracovišť APA v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Opavě s cílem zajistit naplňování úkolů APA,
 • metodickou podporu a kontrolu práce regionálních pracovišť, potřebné příručky a směrnice pro regionální pracoviště, která zajišťují přijímání žádostí, administrativní kontrolu, bodování, doplňující informace, kontroly na místě u žadatelů,
 • uzavírání smluv s konečnými příjemci pomoci, které zahrnují stanovený objem finančních prostředků a podmínky pro poskytnutí pomoci ze strukturálních fondů EU (EAGGF - sekce orientační a FIFG) a z národních zdrojů ČR,
 • sestavení plánu kontrol v souladu článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001, jeho dodržování a aktualizaci,
 • koordinaci kontrol na místě u žadatele v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001,
 • vykonávání kontroly a posouzení jejího výsledku, identifikaci a kontrolu kritických bodů a rizikových oblastí v rámci procesu kontroly a jejich zapracování do metodických směrnic,
 • posouzení žádostí o platbu předložených regionálními pracovištěmi APA, jejich roztřídění podle priorit a opatření a předání
 • sledování pokroku při realizaci programu,
 • přípravu podkladů pro výroční zprávu o jednotlivých opatřeních,
 • soustavné vzdělávání pracovníků regionálních pracovišť APA a veřejnosti,
 • spolupráci na změnách programového dokumentu ve spolupráci s odborem Řídící orgán.

Na regionální úrovni bude APA pověřena zejména těmito úkoly:

 • zajistit informace pro žadatele o pomoci v rámci OP Zemědělství, napomáhat při vyplňování formulářů,
 • přebírat žádosti o pomoc v rámci OP Zemědělství, kontrolovat, zda jsou úplné, sledovat soulad projektů s politikou Společenství (článek 12 a 34 (1) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999, jejich správnost (článek 34 (1) (f), zvláště to, zda odpovídá pravidlům pro poskytování fondů, zda odpovídá výši pomoci a zda jsou výdaje přijatelné (články 28 - 30 nařízení Rady (ES)
  č. 1260/1999 z 21. června 1999),
 • posoudit, hodnotit a bodovat projekty podle výběrových kritérií,
 • připravit podpůrnou dokumentaci,
 • informovat žadatele o výsledku výběru,
 • připravovat podklady pro sepsání smlouvy s žadatelem a podklady pro smlouvy s experty zajišťujícími odborné posouzení projektů,
 • přijímat žádosti o proplacení od konečných příjemců pomoci, ověřovat a hodnotit žádosti, předat je po roztřídění podle priorit a opatření na ústřední pracoviště,
 • uskutečňovat kontroly projektů na místě v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001.