9.2.3. Úkoly konečných příjemců pomoci

05.02.2009:

Konečný příjemce pomoci zajišťuje

 • zpracování žádosti o poskytnutí pomoci zahrnující identifikaci, hodnocení a přípravu projektu včetně finančního plánu,
 • přípravu zadávací dokumentace projektu,
 • zadávání veřejných zakázek v souladu s příslušnými předpisy a podpis smluvních dokumentů se zhotoviteli,
 • řádnou realizaci projektu dle smluv uzavřených s vybranými zhotoviteli,
 • ověřování faktur a jejich proplácení dodavatelům,
 • funkční oddělený účetní systém projektu ve smyslu zákona 563/1991 Sb.,
  o účetnictví, v platném znění,
 • vnitřní finanční kontrolu a zajištění nezávislého výročního auditu organizace,
 • podávání pravidelných čtvrtletních zpráv o vývoji projektu, případně příležitostných zpráv během přípravy,
 • regionální a místní publicitu a informační tabule na místě staveb ve smyslu příslušných pravidel EU.

Konečný příjemce pomoci je zodpovědný za přijatelnost navrhovaných a realizovaných výdajů na projekt a za realizaci projektu ve shodě s příslušnými pravidly a s ustanoveními a podmínkami uzavřené smlouvy.

Příjemce je povinen uskutečnit kontrolu fyzické realizace projektu, tj. před provedením platby dodavateli provést věcnou a formální kontrolu každé faktury.
Pro účely této kontroly používá kontrolní list, jehož obsah stanoví Řídicí orgán OP.

Musí také při předkládání žádosti o platbu na standardních formulářích doložit, že vynaložené výdaje odpovídají podmínkám projektu zahrnutým ve smlouvě
o poskytnutí finanční pomoci, že spolufinancované výrobky a služby byly dodány a že požadované nároky na proplacení byly skutečně vynaloženy. Vynaložené výdaje, tj. všechny nároky na proplacení musí být doloženy potvrzenou (kvitovanou) fakturou nebo, pokud to není možné, účetními doklady rovnocenné důkazní hodnoty.

Konečný příjemce musí kdykoli umožnit přístup k projektové dokumentaci a umožnit vstup do svých objektů a na pozemky osobám a subjektům oprávněným provádět kontrolu k ověření pravdivosti údajů ze žádosti o pomoc a k ověření plnění podmínek smlouvy o poskytnutí pomoci.

Příjemce je povinen neprodleně oznámit všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo souvislost s plněním závazku ze smlouvy.

Konečný příjemce musí zajistit vedení dokumentace o projektech, která umožňuje dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky ("audit trail") ve smyslu článku 7 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a uchovávat doklady týkající se projektu ve smyslu zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.