9.2.4. Systém výběru projektů v rámci OP

05.02.2009:

Před zahájením programu budou připraveny detailní Pokyny pro žadatele. Tyto Pokyny budou zahrnovat veškeré potřebné informace pro žadatele předkládající projekt včetně standardního formuláře žádosti a vysvětlujícího instruktážního listu pro správné vyplnění tohoto formuláře. Prostřednictvím regionálních pracovišť APA (na úrovni NUTS II) a detašovaných pracovišť APA bude poskytován informační servis žadatelům před zahájením programu, zajištěny konzultace a pomoc při podávání žádostí během realizace programu.

Činnost APA bude založena na rozhodování Národního monitorovacího výboru, který potvrdí nebo upraví programové změny, které budou obsahovat také rozdělení podpory z OP Zemědělství (rozdělení podle priorit a opatření). Národní monitorovací výbor bude také zvažovat a schvalovat kriteria přijatelnosti projektu a kriteria na výběr projektů podle jednotlivých opatření OP Zemědělství.

Žádosti o podporu budou podávány zpravidla dvakrát ročně ve stanovených termínech. Žádosti budou podávány v písemné podobě na regionálních pracovištích APA a budou posouzeny podle schváleného postupu. U úspěšných projektů bude posouzena jejich přijatelnost a následně budou obodovány na základě stanovených kritérií.

Výběr projektů, který zajišťuje APA, bude realizován na základě bodového zisku. Jestliže obodování projektů neposkytne jasné pořadí projektů, bude použit doplňkový postup s využitím doplňkových kriterií předem schválených Národním monitorovacím výborem.