9.3.2 Monitorovací výbor

05.02.2009:

Bude ustaven Národní monitorovací výbor pro OP Zemědělství. Předpokládá se, že jeho základem bude Národní monitorovací výbor pro SAPARD. Monitorovací výbor bude ustanoven usnesením vlády na základě návrhu předloženého Ministerstvem zemědělství. Návrh bude připraven ve spolupráci s partnery z vládních i nevládních institucí a bude mít vyvážený podíl mužů a žen. Podrobnosti týkající se složení, organizace a činnosti Národního monitorovacího výboru pro OP Zemědělství budou uvedeny ve stanovách výboru schválených vládou na podnět Ministerstva zemědělství.

Předsedou Národního monitorovacího výboru pro OP Zemědělství bude zástupce MZe, jeho členy bude zástupce MMR a dalších ministerstev podílejících se na realizaci programů, ekonomičtí a sociální partneři, zástupci nevládních organizací, jako poradci také zástupci Evropské komise a Evropské investiční banky.

Úkoly monitorovacího výboru

Povinností Národního monitorovacího výboru je dohlížet na realizaci OP Zemědělství, zvláště sledovat soulad s nařízeními Evropské komise a legislativou České republiky, naplňování cílů programu, účinnost využívání veřejných zdrojů a další.

Monitorovací výbor na základě podkladů připravených Řídícím orgánem nebo na základě vlastních zjištění a doporučení a v souladu s článkem 35 - 37 Nařízení, má tyto úkoly:

  • posuzovat kritéria pro výběr projektů a hodnocení,
  • posuzovat účinnost a kvalitu uskutečňování OP Zemědělství, jehož cílem je dosáhnout specifických výsledků stanovených u jednotlivých opatření,
  • hodnotit pokrok dosažený vynaložením finančních prostředků přidělených na jednotlivá opatření a podopatření. Využívá přitom informací poskytnutých Řídicím orgánem,
  • navrhovat,
  • posuzovat předběžné, střednědobé a následné hodnocení OP Zemědělství,
  • posuzovat a schvalovat výroční zprávy o realizaci OP Zemědělství předtím, než je odeslána Evropské komisi a řídícímu orgánu Rámce podpory Společenství,
  • posuzovat a schvalovat návrhy na úpravu programu předkládané Komisi,
  • navrhovat prostřednictvím Řídicího orgánu doplnění nebo úpravu Programového dodatku OP Zemědělství s cílem usnadnit dosažení cílů OP Zemědělství nebo zlepšit realizaci OP Zemědělství v České republice,
  • zajišťovat koordinaci monitoringu mezi dalšími operačními programy a mezi OP Zemědělství a HRDP,
  • pravidelně informovat monitorovací výbor pro ekonomickou s sociální soudržnost.

Řídící orgán vypracuje návrh stanov a jednacího řádu, který bude projednán Národním monitorovacím výborem pro OP Zemědělství na jeho prvním zasedání. Stanovy budou schváleny ministrem zemědělství.