9.3.3 Monitorování OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Řídícím orgánem

05.02.2009:

Informace a data o programu budou využity pro vypracování návrhu výroční zprávy o realizaci programu, která bude předána Národnímu monitorovacímu výboru pro OP Zemědělství, platebnímu orgánu a platební jednotce, řídícímu orgánu a monitorovacímu výboru Rámce podpory Společenství, Evropské komisi, kontrolním orgánům a dalším institucím. Systém umožní sběr informací na měsíčním základě a fyzický monitoring na čtvrtletním základě.

Data o programu budou zpracována rovněž na regionální úrovni.

Účelem monitorovacího systému bude zejména:

  • zabezpečit sběr věcných a finančních dat o programu od stadia přijímání projektů, přes kontrolu přijatelnosti, výběr projektů, souhlas
    se spolufinancováním projektů, příjem žádosti o platbu, proplacení na účet konečného příjemce, sledování monitorovacích indikátorů na úrovni opatření a priorit, vypracování indikátorů pro Programový dodatek,
  • sloučit monitorovací výsledky tak, aby bylo možné vyhodnotit pomoc
    ze strukturálních fondů v souladu s požadavky Řídícího orgánu, monitorovacího výboru, platebního orgánu, platební jednotky, řídícího orgánu a monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství, Evropské komise, kontrolních orgánů a dalších institucí, zajistit bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými složkami, které se podílejí na realizaci programu, zvláště pak výměnu dat mezi Řídícím a platebním orgánem, monitorovacími výbory, jednotlivými složkami Agrární platební agentury a dále mezi Řídícím orgánem a Evropskou komisí.