9.3.4 Vyroční zpráva a závěrečná zpráva

05.02.2009:

Řídící orgán OP Zemědělství bude zajišťovat v návaznosti na článek 37 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 a na metodický pokyn Evropské komise (čl.1, kapitola 6) vypracování výročních zpráv o realizaci a závěrečné zprávy o realizaci, jejich projednání a odsouhlasení Národním monitorovacím výborem pro OP Zemědělství a jejich následné předložení Evropské komisi.

Výroční zpráva bude předložena Evropské komisi do šesti měsíců od konce každého kalendářního roku realizace. Závěrečná zpráva bude předložena nejpozději šest měsíců po závěrečném datu přijatelnosti výdajů.

Pokud Evropská komise bude považovat zprávu za neuspokojivou, sdělí tak do dvou měsíců po obdržení výroční zprávy a předloží odůvodnění svého rozhodnutí, jinak je zpráva považována za přijatou.

Každý rok při předložení výroční zprávy o realizaci programu Evropská komise a Řídící orgán provedou přezkoumání výsledků předchozího roku v souladu s mechanismem projednaným mezi Řídícím orgánem a vládou České republiky. Pokud Evropská komise zašle doporučení ke zlepšení účinnosti monitorování nebo řízení pomoci, Řídící orgán musí učinit kroky nezbytné ke zjednání nápravy.

Výroční zpráva musí obsahovat následující informace:

  • veškeré změny v celkových podmínkách, které mají význam pro provádění pomoci, a kde je to možné, jejich důsledky pro vzájemnou shodu pomoci od různých fondů,
  • pokrok dosažený při realizaci jednotlivých priorit a opatření za každý z fondů, pokud jde o jejich specifické cíle, vyjádřený kvantitativně na úrovni příslušné priority a opatření,
  • pokrok dosažený při realizaci finančního plánu s odkazem na odsouhlasené finanční indikátory. Pro každé opatření (ve formě standardní finanční tabulky) budou uvedeny údaje o výdajích skutečně proplacených platební jednotkou, bude přiřazen i registr všech plateb přijatých Evropskou komisí. Data budou rozčleněna podle jednotlivých fondů a budou vyčísleny finanční ukazatele ve smyslu článku 36 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,
  • kroky uskutečněné pro zajištění slučitelnosti s politikami Společenství pro zajištění kvality a účinnosti pomoci, zejména:
  • opatření pro monitoring, finanční kontrolu a hodnocením včetně mechanismu sběru dat,
  • shrnutí všech důležitých problémů, které se projevily v řízení pomoci, a přijatá opatření, včetně opatření v souladu s článkem 34 (2) a 38 (4) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999,
  • využití technické pomoci,
  • kroky uskutečněné k zajištění shody,
  • opatření pro zajištění propagace programu.

Za vypracování výroční zprávy odpovídá útvar MZe pověřený výkonem funkce Řídícího orgánu.

Výroční zpráva bude předložena monitorovacímu výboru vždy do čtyř měsíců po uplynutí příslušného roku, první výroční zpráva bude předložena v souladu s článkem 37 (1) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 do 30. dubna 2006, musí být projednána monitorovacím výborem do 31. května příslušného roku a do šesti měsíců příslušného roku předložena Evropské komisi.

Řídící orgán připraví ve stejném termínu jako výroční zpráva roční plán monitorování na běžný rok. Bude založen na odhadech rozpočtových závazků, plateb a cílů, jichž má být dosaženo do konce roku. První provozní plán bude připraven a předložen v roce 2004 do tří měsíců od schválení OP Zemědělství.

I v případě, že program nebude v roce 2004 realizován po celý kalendářní rok a výroční zpráva nebude předkládána Evropské komisi, pro potřeby Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství bude vypracována výroční zpráva podobného obsahu a kontextu.