9.3.5 Systém environmentálníhohodnocení projektů a jeho vazba na sledování vlivu

05.02.2009:

Navrhovaný systém vytváří základní strukturu environmentálního hodnocení projektů a monitoringu realizace OP Zemědělství z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. Podrobný systém bude rozveden a upřesněn v Programovém dodatku. Navrhovaná struktura vychází z doporučení zpracovatelů Národního rozvojového plánu (NRP), kteří tuto strukturu akceptovali na základě doporučení od zpracovatelů Posouzení vlivů Národního rozvojového plánu na životní prostředí (SEA NRP). Důvodem pro dodržení základní struktury environmentálního hodnocení projektů a monitoringu realizace OP Zemědělství z hlediska jeho vlivu na životní prostředí je možnost následného komplexního posouzení vlivů NRP na životní prostředí v rámci následného (ex-post) hodnocení.

Tento postup byl projednán a akceptován i Ministerstvem životního prostředí, které bude - na základě principu partnerství - řádným členem řídících i monitorovacích výborů pro všechny programové dokumenty.