9.4.1 Obecná ustanovení

08.03.2009:

Za účelem měření efektivnosti bude program v souladu se články 40 - 43 Nařízení hodnocen předběžně (ex - ante), v polovině období (interim) a dodatečně (ex - post).

Pro Českou republiku není ve zkráceném programovém období 2004—2006 relevantní hodnocení v polovině období (interim), proto není v této kapitole dále uváděno.

Hodnocení budou prováděna zejména na základě monitorovacích ukazatelů a jejich zpracování, které budou obsaženy v pravidelných zprávách o realizaci programu. Tyto výsledky budou podle potřeby doplněny sběrem informací. Výsledky hodnocení budou přístupny veřejnosti.

Hodnocení zadá Řídící orgán skupině nezávislých expertů - hodnotitelů. Hodnocení bude probíhat v gesci Řídícího orgánu a v součinnosti s Národním monitorovacím výborem pro OP Zemědělství.