9.5.1. Platební orgán

06.02.2009:

Platebním orgánem je Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1. Výkonem funkce platebního orgánu je pověřen odbor Národního fondu.

Role platebního orgánu

 • vypracovává a předkládá certifikované žádosti o platby Evropské komisi na základě reálně uskutečněných výdajů konečnými příjemci,
 • spravuje a řídí zálohové platby,
 • zajišťuje včasný transfer příspěvku EU, zabezpečuje, aby konečný příjemce obdržel příspěvek z EU do 60 dnů po splnění všech podmínek,
 • předkládá aktualizované odhady týkající se žádostí o platby (výhled výdajů) Evropské komisi pro daný a následující rok do 30. dubna ,
 • deleguje platbu příspěvku na jednotlivé platební jednotky na základě uzavřené dohody o delegaci pravomocí,
 • certifikuje uskutečněné výdaje podle čl. 9 nařízení Komise č. 438/2001
  (tj. získává ujištění, že vynaložené výdaje jsou v souladu s požadavky EU),
 • vrací neoprávněně vyplacené prostředky EK,
 • vrací nevyužité prostředky EK,
 • provádí finanční opravy:
 • v případě administrativních chyb,
 • v případě zjištění chybného řízení programů,
 • neoprávněně přijatých prostředků z EU,
 • vede o všech transakcích na své úrovni účetní evidenci založenou na podvojném účetnictví.