9.5.2. Finanční příspěvky z fondů

06.02.2009:

Příspěvky z fondů na jednotlivá opatření a projekty budou poskytována až do výše, stanovené rozhodnutím Evropské komise o schválení OP Zemědělství a návazně pak i schváleným finančním plánem programu. Každé opatření programu a každý vybraný projekt nebude moci být podporován v rámci jiného programu, spolufinancovaného fondy.

Pro způsobilost výdajů jednotlivých vybraných projektů budou, vedle vnitrostátních pravidel, plně respektována pravidla obsažená v nařízení Komise
č. 1685/2000, týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované z EAGGF a FIFG.