9.5.3. Rozpočtové závazky

06.02.2009:

Prostředky určené pro financování jsou alokovány Evropskou komisí
na základě předložených finančních plánů.

Alokace pro jednotlivé SF tvoří zvláštní položku v společném rozpočtu EU. Výše plateb EU stanovuje Evropská komise každý rok do 30. dubna. Z tohoto důvodu má PA povinnost předložit Komisi aktualizovaný odhad týkající se žádostí
o platby pro daný a následující rok. Aby bylo možné zmíněný odhad vypracovat, je nezbytné, aby APA identifikovala, resp. finančně naplánovala předpokládanou úroveň prostředků, které budou potřebné v následujícím roce a tento finanční plán předložila Platebnímu orgánu do 31. března daného roku.

Evropská komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku, která nebyla uhrazena platbou na účet anebo na niž neobdržela přijatelnou žádost o proplacení do konce druhého roku následujícího po roce udělení rozpočtového závazku. O tuto částku bude současně snížen celkový příspěvek z fondů.