9.5.4. Platby na úrovni Společenství

06.02.2009:

Zálohová platba

Výše zálohové platby u strukturálních fondů činí 16 % z celkové alokace pro programovací období na daný operační program. Evropská komise převede zálohovou platbu po stanovení závazku na běžný účet zřízený pro OP Zemědělství, jehož vlastníkem je Ministerstvo financí, případně na společný účet pro všechny operační programy. Obdržení platby se zachytí v podvojném účetnictví, které vede PA.

Bez souhlasu monitorovacího výboru pro Rámec podpory společenství a Evropské komise není dovoleno převádět prostředky mezi jednotlivými operačními programy ve smyslu čl. 35, 3f nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999.

Po obdržení zálohové platby musí být veškeré následující požadavky
na financování z EAGGF, sekce orientační a z FIFG (tj. průběžné platby a konečná platba) založeny na certifikovaných uskutečněných výdajích.

Platební orgán použije prostředky z této zálohové platby pro účely financování výdajů souvisejících s pomocí z EAGGF, sekce orientační a z FIFG.

Není-li Evropské komisi zaslána žádná žádost o průběžnou platbu do 18-ti měsíců od rozhodnutí Evropské komise provést výplatu zálohové platby, musí být tato zálohová platba nebo její část vrácená zpět Evropské komisi.

Průběžné platby

Platební orgán žádá Evropskou komisi o doplnění zůstatku na zdrojovém účtu pro OP Zemědělství třikrát ročně. Poslední žádost o průběžnou platbu v kalendářním roce musí být doručena Evropské komisi do 31. října běžného roku.

Žádost o průběžnou platbu zasílá platební orgán po provedení certifikace uskutečněných výdajů podle čl. 9 nařízení Komise č. 438/2001.

Průběžné platby vyplácí Evropská komise po obdržení žádostí o platbu, které jsou založeny na certifikovaných uskutečněných výdajích. Evropská komise provede transfer požadovaných prostředků do 2 měsíců od přijetí žádosti na příslušný běžný účet.

Po přijetí platby platební orgán informuje Řídící orgán OP Zemědělství o tom, že prostředky pro OP Zemědělství jsou na účtu.

Celkový součet zálohové platby a průběžných plateb nesmí překročit 95% celkové alokace EU na daný OP. APA ověří, že kumulovaný součet požadovaných prostředků nepřekročil tuto hranici.

Platba konečného zůstatku

Tato platba může být vyplacena, jsou-li splněny následující podmínky:

  • PA předloží Evropské komisi certifikované prohlášení o uskutečněných výdajích do 6 měsíců ode dne konečného termínu pro provádění plateb,
  • PA předloží Evropské komisi závěrečnou zprávu Řídícího orgánu
    o realizaci OP Zemědělství a Evropská komise tuto zprávu schválí.

PA předloží Evropské komisi prohlášení při ukončení pomoci (tzv. winding-up) vystavené k tomu určeným orgánem