9.5.7. Podvojné účetnictví

06.02.2009:

Platební orgán, platební jednotka, případně Řídící orgán vedou podvojné účetnictví nebo analytickou účetní evidenci založenou na podvojném účetnictví, zahrnující všechny operace, které se vyskytly v průběhu realizace projektů. Musí poskytovat účetní a další údaje podle dohody o poskytnutí prostředků.

Účetnictví je vedeno, pokud je to možné, v elektronické formě. Účetní záznamy musí být dostatečným způsobem chráněny proti zneužití. Toto ustanovení platí jak pro elektronické tak písemné materiály.

Na písemné vyžádání Evropské komise o poskytnutí účetních záznamů je povinen každý subjekt poskytnout Evropské komisi všechny požadované záznamy do 10 pracovních dnů ode dne doručení požadavku nebo v termínu stanoveném Evropskou komisí.

Účetnictví se vede v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění.