9.6.1 Obecná ustanovení o finanční kontrole

06.02.2009:

Finanční kontrola v rámci OP Zemědělství je vykonávána podle čl. 38 nařízení Rady (ES) č.1260/1999, nařízení Komise (ES) č. 438/2001 a platných národních předpisů, t.j. podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, metodiky finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, přijaté Vládou České republiky a částečně podle metodické příručky vydané Ministerstvem financí. Při výkonu auditů se musí postupovat v souladu se standardy Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních úřadů (INTOSAI) a mezinárodními Standardy pro profesní praxi interního auditu IIA.