9.6.3 Finanční kontrola na úrovni Ministerstva financí

06.02.2009:

Ministerstvo Financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu bude, v souladu s § 3 a 7 Zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., metodicky řídit a koordinovat výkon finanční kontroly v rámci OP Zemědělství. Základem pro vydání dílčí metodické směrnice, konzultované s příslušnými orgány Evropské Komise, bude nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Ministerstvo Financí bude:

  • plnit kontrolní funkce platebního orgánu ve vztahu k platební jednotce Ministerstva zemědělství pro OP a Řídícímu orgánu OP Zemědělství, aby sledovalo správnost funkcí jednotlivých útvarů Řídícího orgánu a hodnotilo existující řídící a kontrolní systémy,
  • podávat pravidelně zprávy Evropské komisi, v souladu s čl. 5, 6, 8 a 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (zejména informace o organizaci řídícího a platebního orgánu a zprostředkujících subjektů, o hodnocení jejich řídících a kontrolních systémů, o provádění a výsledcích namátkových kontrol na místě u vzorku projektů z předešlého roku),
  • posuzovat provedení platby v souladu s čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (získá záruku, že výdaje, které byly ve skutečnosti vynaloženy konečnými příjemci pomoci, jsou v souladu s požadavky EU) před odesláním žádosti o proplacení v rámci OP Zemědělství,
  • metodicky řídit a koordinovat činnost útvaru vytvořeného v rámci organizační struktury Řídícího orgánu a provádět namátkové kontroly projektů na místě (specifická kontrolní činnost prováděná podle nařízení Komise (ES) č. 438/2001 čl.10-12),
  • vydávat oznámení o ukončení finanční pomoci související s realizací OP Zemědělství na základě čl. 15 -17 a přílohy III nařízení Komise (ES) č. 438/2001.