9.6.4. Finanční kontrola na úrovni Řídícího orgánu

06.02.2009:

Ministerstvo zemědělství má ve vztahu k Evropské komisi konečnou celkovou odpovědnost za OP Zemědělství, tj. rovněž odpovědnost za výkon finanční kontroly (v souladu s § 8 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) a za dodržování pravidel systému vnitřní kontroly na všech úrovních. Předběžné, průběžné a následné kontroly budou zahrnovat fyzické a finanční ověřování jednotlivých projektů buď přímo na místě realizace projektu nebo u subjektů, které jsou povinny uchovávat originály dokumentace technických postupů a výdajů.

Řídící orgán bude v rámci své kompetence odpovědný za:

  • hodnocení předložených žádostí konečných příjemců pomoci o proplacení (hodnocení zahrnuje zejména ověřování souladu se stanovenými cíli a s finančním plánem projektu, souladu s politikami EU, hodnocení přijatelnosti výdajů atd.),
  • kontrolu fyzické realizace projektů (v souladu s článkem 4 nařízení Komise (ES) č. 438/2001), aby mohl ověřit, že spolufinancované výrobky a služby byly dodány a nárokované výdaje byly skutečně vynaloženy a jsou v souladu s podmínkami smlouvy o financování (nebo úpravami navrženými k odstranění nesrovnalostí),
  • vydávání potvrzení o provedené práci,
  • předkládání žádostí o proplacení spolu s kopiemi faktura a potvrzeními
    o provedených pracích platební jednotce Ministerstva zemědělství,
  • provádění namátkových kontrol na místě u vzorku projektů, který musí pokrýt nejméně 5 % celkových přijatelných výdajů v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 438/2001;
  • naplňování podmínek článku 7 nařízení Komise (ES) č. 438/2001, který požaduje, aby řídící a kontrolní systém OP Zemědělství (na všech jeho úrovních) umožňoval dostatečný "audit trail" (revizní záznam) se zaměřením na finanční toky a kontrolu,
  • spolupráci s platebním orgánem při plnění informačních povinností ČR v souladu s články 5, 6, 8 a 13 nařízení Komise (ES) č. 438/2001,
  • předkládání veškerých provedených změn v psaných postupech platebnímu orgánu ke schválení.

Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému v rámci Řídícího orgánu a platební jednotky a povinnost provádět tzv. namátkové prověrky vzorků operací
na místě a následně o jejich výsledcích informovat Evropskou komisi, jak je uvedeno v prováděcím nařízení Komise (ES) č. 438/2001 (články 10 -14), bude vykonávána útvarem vnitřního auditu platební agentury Ministerstva zemědělství pro OP, HRDP a přímé platby. Tento útvar bude také organizačně oddělen od útvarů podílejících se na vlastní realizaci projektů a provádějících platby.