9.6.6 Kontrolní činnosti prováděné orgány Evropské Komise a Evropským účetním dvorem

06.02.2009:

Podle čl. 38(2) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 může Komise provádět kontroly na místě včetně namátkové kontroly projektů financovaných ze Strukturálních fondů a kontroly systémů řízení. Provedení těchto kontrol musí být oznámeno nejméně jeden den předem.

Dále podle čl. 38(2) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 může Komise požádat členský stát, aby provedl kontrolu na místě a ověřil správnost jedné nebo více transakcí; těchto kontrol se mohou zúčastnit také zástupci Evropské komise.

Evropský účetní dvůr provádí oddělené a nezávislé kontroly v souladu se svými kompetencemi.