9.7.1 Obecné úkoly

06.02.2009:

V souladu s článkem 46 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999 a nařízením Komise (ES) č. 1159 z 30. května 2000 zodpovídá Řídící orgán
za propagaci a šíření informací o programu.

Cílem v oblasti publicity programu je

 • Informovat veřejnost o úloze OP Zemědělství a podporovat publicitu jeho jednotlivých opatření tak, aby operační program plnil plně svoji roli,
 • Informovat veřejnost o úloze, kterou hraje Společenství v rozvoji zemědělství a venkovských oblastí a o pomoci, kterou pro tento účel poskytuje a o výsledcích této pomoci a tím zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti Evropské unie.
 • Cílovými skupinami jsou
 • Regionální a místní orgány a jiné příslušné veřejné orgány,
 • Profesní svazy, společenstva a hospodářské kruhy,
 • Hospodářští a sociální partneři,
 • Nevládní organizace, zejména subjekty prosazující rovnoprávnost mezi muži a ženami a subjekty vyvíjející činnost na ochranu a zlepšování životního prostředí,
 • Zemědělští prvovýrobci a zpracovatelé,
 • Zemědělské agentury, Regionální agentury SAPARD,
 • Zemědělské a potravinářské státní instituce,
 • Agrární komora ČR,
 • Krajské úřady, Pověřené obce,Svaz měst a obcí,
 • Vysoké školy a výzkumné ústavy,
 • Informační media, rozhlas, televize, noviny a časopisy.

Budou poskytovány takové informace, aby jednotlivé cílové skupiny, kterým budou určeny, získaly přesné, jasné a aktuální informace o OP Zemědělství, aby mohly v rámci OP Zemědělství plně využít možnosti, které tento program nabízí. Tyto informace musí klást důraz na účel programu, roli Evropské unie a dodržení veškerých právních předpisů souvisejících s OP Zemědělství.