9.7.2 Úkoly Řídícího orgánu

06.02.2009:

Řídící orgán připraví plán komunikace jako integrální součást programového doplňku a zajistí, aby opatření na propagaci programu byla zahrnuta do výročních zpráv o realizaci a do závěrečné zprávy. V souladu s potřebou informovat o možnostech OP Zemědělství budou připravena podrobná pravidla pro účast v programu. Tato pravidla budou obsahovat všechny požadavky na vyplňování formulářů a doprovodné dokumentace, informace o řízení programu, body smlouvy o spolufinancování z veřejných zdrojů, minimální a maximální rozsah projektů, možnou výši příspěvku EU a dalších veřejných zdrojů, klíčová kritéria pro posuzování a bodování projektů, definici přijatelných výdajů, požadavky na soulad s politikou EU, zejména v oblasti rovné příležitosti, veřejné soutěže, veřejné podpory a dalších.

Útvar MZe pověřený výkonem funkce Řídícího orgánu bude pověřen šířením informací a propagačními akcemi, za jejichž uskutečnění bude zodpovídat.

Útvar MZe pověřený výkonem funkce Řídícího orgánu zajistí propagaci OP Zemědělství na národní i regionální úrovni a bude zajišťovat koordinaci akcí na národní a regionální úrovni.

Propagace na regionální úrovni se bude zaměřovat zejména na informování potenciálních žadatelů o účast v programu, na informování regionálních institucí a organizací, měst a obcí v regionech.