Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Operační programy > SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP)

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP)

Společný regionální operační program (SROP) je souhrnným dokumentem zahrnujícím rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), které mohou být v období 2004—2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1.

Důraz je v rámci SROP kladen na podporu vyváženého a udržitelného ekonomického rozvoje regionů, který bude vycházet z iniciativ veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Program bude založen na eliminaci faktorů, které překážejí rozvoji potenciálu regionu a na využití výhod, které poskytují příležitosti pro ekonomický růst.

SROP podporuje především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Tím se tento program odlišuje od zbývajících operačních programů, které se zaměřují na realizaci opatření, jež jsou z hlediska české legislativy převážně v působnosti státu. Určitou výjimku představuje priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter budou podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter.

Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

SROP je věnován těmto oblastem a prioritám:

  Název priority, opatření, podopatření Podpora EU
mil. EUR
Priorita 1 Regionální podpora podnikání  
Opatření 1.1. Podpora podnikání ve vybraných regionech 45,138
Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury  
Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech 151,964
Podopatření 2.1.1 Regionální rozvoj dopravní infrastruktury 106,375
Podopatření 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 45,589
Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 22,517
Opatření 2.3. regenerace a revitalizace vybraných měst 22,517
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech  
Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech 45,025
Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech 37,143
Opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů 10,135
Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu  
Opatření 4.1. Rozvoj služeb cestovního ruchu 36,024
Podopatření 4.1.1 Podpora nadregionálních služeb cestovního ruchu 18,012
Podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu 18,012
Opatření 4.2. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 72,060
Podopatření 4.2.1 Podpora nadregionální infrastruktury CR 36,030
Podopatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury CR 36,030
Priorita 5 Technická pomoc  
Opatření 5.1. Technická pomoc pro SROP 6,720
Opatření 5.2. Technická pomoc pro CSF 5,087
SROP CELKEM   454,33


Související články