2.2.2 Města čelící problémům historických jader a devastovaných území.

11.02.2009:

Důsledky minulého vývoje v péči o historická jádra měst a o území se zanikající průmyslovou činností se významně podílí na současném stavu urbánního prostředí v řadě měst.

Města v ČR mají dlouhý historický vývoj. Historický původ měst byl v mnoha případech zachován zejména v historických jádrech měst. Tato jádra měst tvoří mnohde urbanistické komplexy, ve kterých historická hodnota nespočívá jen v cenných objektech (zámcích, kostelech, klášterech, radnicích, měšťanských domech), ale právě v ucelených souborech dochovaných staveb, komunikací, hradeb, či prostranství.

Ucelené jádrové komplexy byly po 2. světové válce postupně vyhlašovány a chráněny jako městské památkové rezervace (kromě toho existuje přes 200 městských památkových zón). Městských památkových rezervací je v současnosti v ČR 38, z toho 4 se nachází ve velkých městech (Praha, Brno, Plzeň, Olomouc). Ve městech o velikosti 10 - 100 tis. obyvatel je 23 městských památkových rezervací, dalších 11 je ve městech menších než 10 tis. obyvatel. Řada městských památkových rezervací je takového významu, že byly zařazeny do seznamu UNESCO - Český Krumlov, České Budějovice, Domažlice, Kroměříž, Kutná Hora, Litomyšl, Telč, Žďár nad Sázavou, Třebíč.

V předchozích padesáti letech byly preferovány jiné hodnoty než kulturně historické, význam některých památek byl dokonce z ideologických důvodů potlačován (dědictví činnosti šlechty a církve) a nebyly řádně udržovány. Nová výstavba byla orientována většinou na okraje měst (zejména hromadná bytová výstavba sídlišť), péče o původní stavební fond byl dlouhodobě zanedbáván.

V řadě případů byla centra měst nebo jejich blízké okolí necitlivým způsobem asanovány, rekonstruovány, přestavovány nebo doplňovány uniformními typizovanými objekty obytnými i občanské vybavenosti (obchodní objekty, služby). Nové dopravní požadavky byly často řešeny bezohlednými průniky původní zástavbou, funkčně, měřítkem i vlivy na okolí neodpovídající danému prostředí.

Památky jsou často atraktivními cíli turistického ruchu i objekty podnikání. Přesto však, zvláště je-li využití objektů spojeno s bydlením, kulturním a sociálním využitím, si na rekonstrukce a žádoucí údržbu nemohou vlastnící zajistit dostatek prostředků. Záchrana a vhodné využívání památkově chráněných urbanistických celků i jednotlivých objektů jsou věcí veřejného zájmu, zvláště v případech komplexní rekonstrukce městských památkových rezervací a zón.

Velmi závažným a naléhavým problémem jsou také staré ekologické zátěže po zaniklých průmyslových provozech, zejména po těžbě paliv a uranu, hutní a chemické výrobě, resp. po vojenských prostorech - tzv. brownfields. Jde o území nepoužívaných provozů, v nichž půda, podzemní voda a stavební konstrukce jsou kontaminovány škodlivými látkami, které ohrožují okolní prostředí a tvoří závažnou překážku nového využití těchto ploch. Obzvláště závažným problémem jsou regionech Severozápad, Severovýchod a Moravskoslezsko.