FAQ

Odpovědi na otázky, které žadatelé často pokládají při konzultacích svých projektů.

 • Patří úroky z bankovních úvěrů do uznatelných nákladů?

  Úroky z bankovních úvěrů nepatří do uznatelných nákladů.

 • Je možné žádat o dotaci ze SF, jestliže žadatel hodlá rekonstruovat nemovitosti jako např. hotelový a rekreační areál s celoročním využitím, a to za předpokladu, že vlastníkem společnosti jsou cizí státní příslušníci? Týká se opatření 4.2.

  Nemovitost, která se hodlá využít k výše uvedeným účelům, se nachází v oblasti s potenciálem cestovního ruchu. Právnická osoba musí být zapsána v Obchodním rejstříku. Fyzická osoba musí mít trvalé bydliště na území ČR a být vlastníkem Živnostenského listu.

 • Jak se má provádět výpočet uznatelných nákladů?
  Příklad: Projekt zaměřený na vznik vzdělávacího poradenství.
  Celkové náklady s DPH - 9,8 mil. Kč bez DPH - 8,4 mil, z toho projektová dokumentace s DPH - 1,3 mil. Kč; stavební část s DPH - 8,6 mil. Kč.


  Základní podmínka přijatelnosti nákladů na projektovou dokumentaci je ta že náklady vznikly po 1.5.2004. ŘO SROP omezil výši nákladů na projektovou dokumentaci výší 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu. V Příručce pro žadatele je uveden i např. rozpočet k územnímu a stavebnímu řízení a pod., znamená to, že se 5 % počítá z částky 9,8 či 8,4 mil Kč, tj. z celkových nákladů nikoliv pouze ze stavební části, a to dle toho, zda jste či nejste plátci DPH. Otázku DPH, resp. zda jste či nejste plátci DPH je nutno řešit v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

 • Musí vést žadatel, který předkládá projekt v rámci SROP, účetnictví dle platných předpisů nebo stačí vedení daňové evidence?

  Koneční příjemci či koneční uživatelé, kteří nemají povinnost vést účetnictví dle zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, mohou vést pro doložení svých výdajů daňovou evidenci podle ust. § 7b zák č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, doplněnou o povinnost rozšířit náležitosti příslušných dokladů ve smyslu § 11 zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a musí být písemně vedeny v chronologickém přehledu. Na požádání příslušných kontrolních orgánů musí být předložena daňová evidence v plném rozsahu.

 • Musí se na zpracování závěrečného auditu projektu oslovovat pouze firmy, které jsou zapsané v obchodním rejstříku?

  Nezávislý audit je vyžadován pouze u projektů, jejichž celkové uznatelné náklady přesahují 3 mil. €. Podmínkou je, že audit musí provést certifikovaná firma (Při výběru je možno vycházet ze seznamu auditorů vedených Komorou auditorů ČR    .)

 • Je závazným úvěrovým příslibem i to, pokud banka napíše, že v případě, že žadatel obdrží rozhodnutí o přidělení dotace a ona bude následněvybrána ve výběrovém řízení, pak poskytne žadateli úvěr na realizaci projektu, protože je žadatel zajímavý partner?

  Před podpisem smlouvy o financování je nutné explicitně určit všechny subjekty podílející se na financování projektu včetně velikosti jejich podílu na financování. Z tohoto důvodu nelze při kompletaci této smlouvy vycházet z nezávazných příslibů. Žadatel žádá o poskytnutí závazného úvěrového příslibu či úvěrové smlouvy po výběru projektu příslušnou regionální radou regionu soudržnosti, což poskytuje již dostatečnou záruku toho, že s konečným příjemcem bude smlouva o financování uzavřena. Dále konečný příjemce žádá příslušnou komerční banku na základě již proběhlého výběrového řízení.

 • Kde se nachází kontakty na garanty jednotlivých opatření?

  Garanty jednotlivých příruček a opatření naleznete na stránce Garanti opatření a příruček.

 • Kde se nachází informace ohledně aktuálních seminářů?

  Informace o semánářích naleznete v sekci Semináře a workshopy.

 • Jak mám provádět editování ISPROFINu v ELZE?

  V Elze lze uložit editovaný ISPROFIN do libovolného adresáře, nicméně automaticky se také uloží do adresáře Temp, odkud se načítá do ELZy. Po skončení úpravy ISPROFINu je zapotřebí zavřít Excel, ve kterém se úpravy prováděly.

Související odkazy