Česko se připravuje na strukturální fondy a Fond soudržnosti po roce 2006

13.04.2009: Ministr pro místní rozvoj svolal jednání Řídicího a koordinačního výboru (ŘKV). Výbor projednal postup přípravy programových dokumentů, které umožní maximální využití finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v příštím programovém období 2007-2013. Výboru předsedá ministr pro místní rozvoj Radko Martínek (ČSSD), členy ŘKV jsou vysocí představitelé státní správy a významní činitelé hospodářských a sociálních partnerů.

Příprava na období 2007-2013

Výbor vzal na vědomí vypracovaný harmonogram přípravy dokumentů, které jsou nezbytné pro včasné a efektivní čerpání prostředků z evropského rozpočtu.

Národní rozvojový plán pro roky 2007 až 2013 bude analyzovat stávající situaci, slabá místa i možnosti růstu hospodářství České republiky. Evropskou legislativou vyžadovaný Národní strategický referenční rámec na léta 2007-2013 shrne české priority a popíše implementační strukturu potřebnou pro dobré využití vyjednaných prostředků. Jednotlivé tématické a regionální operační programy dále upřesní oblasti intervencí na národní úrovni i v jednotlivých regionech ČR.

Členové a členky výboru se seznámili se strukturou a složením pracovních skupin ŘKV, které budou do podzimu pracovat na aktualizaci stávajícího Národního rozvojového plánu ČR a do listopadu 2005 připraví Národní strategický referenční rámec a návrh zaměření a počtu operačních programů.

Příprava těchto programových dokumentů je přímo závislá rovněž na dohodě členských států EU na evropském rozpočtu, tedy příští tzv. "finanční perspektivě" pro období 2007-2013. Pokud nedojde k dohodě v rámci stávajícího lucemburského předsednictví hrozí, že jednání ustrnou na mrtvém bodě. V období 2007-2013 přitom pravděpodobně budou do České republiky z fondů EU směřovat prostředky v řádech stovek miliard korun ročně.