Historie projednávání Rámce podpory Společenství

13.04.2009: Vývoj strategického dokumentu, jehož schválení bylo klíčové pro další přípravy v oblasti čerpání podpor ze strukturálních fondů, byl úspěšně ukončen na sklonku roku 2003.

Konečnou verzi Národního rozvojového plánu 2004-2006 předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj vládě ČR 16. prosince 2002 na základě usnesení č. 1272/2002. Zpracování Národního rozvojového plánu (NRP), tedy jeho zaměření i struktura, vychází z Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 z 21. června 1999 a tvoří povinnou součást přípravy na využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU.

Projednávání NRP

První verzi návrhu Národního rozvojového plánu vzala vláda na vědomí usnesením č. 1140/1999 ze dne 27. října 1999, upravený návrh NRP projednala vláda dne 5. ledna 2000 a přijala k němu usnesení č.14/2000. Další práce probíhaly ve druhé polovině roku 2000 a v první polovině roku 2001, aktualizované znění návrhu Národního rozvojového plánu bylo projednáno vládou ČR dne 14. května 2001 a vláda k němu přijala usnesení č. 470/2001. Na konci června 2001 byla anglická verze aktualizovaného znění návrhu NRP předložena Evropské komisi k připomínkám.

Společné hodnocení návrhu Národního rozvojového plánu ČR od DG Regional Policy a DG Enlargement EK obdrželo Ministerstvo pro místní rozvoj 13. února 2002. Tyto připomínky byly zohledněny při přípravě konečné verze NRP.

Obsah konečné verze NRP

Vzhledem ke skutečnosti, že NRP je zpracováván na zkrácené programové období 2004-2006, nezahrnuje makroekonomické modely, které kvantifikují dopady opatření NRP na úroveň makroekonomických ukazatelů v ČR. Na rozdíl od předcházejících verzí NRP, jenž zahrnovaly samostatné sektorové a regionální části popisující kromě základních charakteristik také zaměření navrhovaných regionálních programů pro jednotlivé regiony soudržnosti a sektorových operačních programů, je v konečné verzi zahrnuta pouze jedna kapitola popisující navrhované operační programy. Tím se redukuje celkový rozsah dokumentu. Struktura dokumentu byla přizpůsobena metodickým pokynům, jenž stanovila Evropská komise pro zpracování programových dokumentů. Následně byla aktualizována analytická část, nově byl definován globální cíl a specifické cíle NRP (včetně obsahu prioritních os). Finanční rámec NRP byl upraven na základě předběžné indikace alokovaných prostředků, jenž byly určeny pro nové členské státy EU ze strany Evropské komise. Konečné částky byly stanoveny po upřesnění Evropskou komisí.

SEA a ex-ante hodnocení NRP

Ke konečné verzi NRP bylo zpracováno posouzení vlivů NRP na životní prostředí (SEA) a hodnocení socioekonomických dopadů NRP (ex-ante hodnocení). Obě hodnocení byla na počátku roku 2002 zadána nezávislým zpracovatelům. Zpracovatelům byly postupně předávány dokončené kapitoly NRP k vyhodnocení a jejich závěry byly zohledňovány při konečné revizi celého dokumentu. Po uskutečnění veřejného projednání NRP (13. listopadu 2002), zahrnutí závěrů finální verze posouzení vlivů NRP na životní prostředí, vypořádání mezirezortního připomínkového řízení a vydání stanoviska MŽP byla konečná verze NRP předložena vládě ČR ke schválení. Při zpracování konečné verze návrhu Národního rozvojového plánu byly respektovány základní principy regionální politiky EU, a to především princip partnerství.

Předložení EK

NRP byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 14. listopadu 2002 s termínem pro zaslání připomínek do 25. listopadu 2002. Připomínky byly do dokumentu zapracovávány do 29. listopadu 2002, přičemž většina uplatněných připomínek byla akceptována.

Po zahrnutí závěrů konečného hodnocení socioekonomických dopadů a doplnění přehledu adicionality Ministerstvem financí, na základě údajů ze schválených operačních programů, byl 3. března 2003 Národní rozvojový plán předložen v anglické verzi Evropské komisi. Česká republika se tak stala druhou z přistupujících zemí, která předložila konečnou verzi NRP a mohla zahájit oficiální negociace mezi ČR a EK o podobě Rámce podpory Společenství.

Vyjednávání Rámce podpory Společenství

Rámec podpory Společenství je klíčový programový dokument pro využívání strukturálních fondů, na jehož základě bude moci Česká republika na programové období 2004-2006 využít z rozpočtu EU přibližně 1,5 mld. €, a to prostřednictvím programů strukturálních fondů pro dosažení Cíle 1.

Proces vyjednávání

Vyjednávání probíhá na základě předloženého Národního rozvojového plánu, s cílem nalézt shodu o podporovaných aktivitách a rozdělení výše uvedených prostředků na navazující operační programy. Evropská komise ocenila v dopise komisaře pro regionální politiku Michela Barniera, adresovaném ministru pro místní rozvoj, práci českých orgánů a konstatovala, že NRP je dobrým základem pro vyjednávání. Jednání probíhala velmi intenzivně i během letních měsíců. V průběhu srpna 2003 proběhla dvě kola technických konzultací zaměřená na specifické problémové okruhy: na vymezení operačních programů ve vazbě na jednotlivé prioritní osy NRP, na finanční otázky a na nutnost doplnění dodatečných informací i zpřesnění analytické a strategické části NRP.

Konečná verze

Poslední kolo negociací Rámce podpory Společenství proběhlo v Bruselu dne 12. září 2003. EK i ČR dospěly k dohodě v nejpodstatnějších otázkách, kterými bylo vymezení priorit a opatření operačních programů, včetně odstranění překryvů a dalšího postupu při vypracování Rámce podpory Společenství, operačních programů a Jednotných programových dokumentů. Neuzavřenou zůstává pouze otázka výše spolufinancování vybraných opatření u některých operačních programů, respektive možnost jejich spolufinancování z prostředků EU až do 80% (ve výjimečných a zdůvodněných případech). Jednání k této otázce by měla být uzavřena do konce září 2003 a následně budou zpracovány konečné finanční tabulky.

Zároveň budou neustále probíhat jednání ke zpřesňování textu Rámce podpory Společenství mezi EK a ČR tak, aby text odsouhlasený oběma stranami byl dopracován do 31. října 2003 a následně bude odeslán do několika kol připomínkových řízení v rámci Evropské komise. Zároveň budou probíhat jednání o úpravách jednotlivých operačních programů a Jednotných programových dokumentů, která by měla být ukončena v polovině listopadu 2003. V průběhu prosince 2003 by pak celý proces měl být uzavřen tak, aby ČR mohla zahájit (při splnění příslušného acquis communautaire - jedná se zejména o harmonizaci zákona o zadávání veřejných zakázek) realizaci programových dokumentů již od 1. ledna 2004.

Dne 18. prosince 2003 Evropská komise oficiálně potvrdila konečnou verzi programového dokumentu Rámec podpory Společenství, na jehož základě bude mít ČR možnost čerpat v prvních třech letech členství v EU až 1,454 miliardy €. Tato částka odpovídá alokaci zdrojů pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programové období 2004-2006.