Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství schválil výroční zprávu

13.04.2009: První červnový den se v Praze konalo třetí zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství, nejvyššího orgánu v řízení podpory poskytované regionům ČR z fondů EU.

Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství (MV RPS) odpovídá za účinnost a kvalitu realizace programů v rámci tzv. Cíle 1 regionální politiky EU ve výši 1,454 miliardy EUR pro období 2004-2006.

Monitorovací výbor schválil Výroční zprávu Rámce podpory Společenství za rok 2004. "Jedná se o komplexní charakteristiku postupu realizace programů fondů EU v České republice v roce 2004. Obsahem výroční zprávy je také posouzení dosažení cílů těchto rozvojových programů po prvním roce účasti ČR na této evropské politice. Výroční zpráva bude následně předložena Evropské komisi," řekl ředitel Řídicího orgánu RPS Arnošt Marks. Dále shrnul základní rysy dosavadního postupu čerpání evropských financí v ČR a poté prezentoval doporučení řídicího orgánu k další efektivní realizaci programů.

Průběh jednání

Výboru byly předloženy dosavadní výsledky realizace jednotlivých programů podpor z fondů Evropské unie. "Na výzvy k předkládání projektů dosud zareagovalo více než 7 500 žadatelů. Celkový objem finančních prostředků nárokovaných na základě přijatých projektových žádostí k 30. 4. 2005 tak činil 45 mld. korun, což představuje téměř 50% nárůst oproti výsledkům prezentovaným na minulém zasedání monitorovacího výboru v listopadu 2004," přiblížila náměstkyně ministra pro místní rozvoj pověřená řízením sekce evropské integrace, Věra Jourová. Nechyběla ani diskuse k podobě politiky soudržnosti EU po roce 2006, včetně postupu přípravy nových strategických dokumentů pro podporu rozvoje regionů ČR z fondů EU.

Účastníci jednání

Jednání se kromě jiných hostů zúčastnili také nejvyšší představitelé řídicích orgánů Rámce podpory Společenství (MMR), operačních programů (MMR ČR, MPO ČR, Mze ČR, MPSV ČR, MŽP ČR, MD ČR), platebního orgánu (MF ČR), Úřadu vlády, zástupci hospodářských a sociálních partnerů, obcí, krajů a neziskových organizací. V monitorovacím výboru zasedají i zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a zástupci Evropské komise, jako pozorovatelé.

Odbor vnějších vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR