Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Školící materiály ze semináře Účtování ...

Školící materiály ze semináře Účtování způsobilých výdajů

14.04.2009: Nabízíme Vám školicí materiály zpracované v rámci cyklu seminářů "Účtování způsobilých výdajů", realizovaných v průběhu května a června 2005. Semináře uspořádal ve spolupráci s firmou 1. VOX a.s. Odbor Rámce podpory Společenství MMR ČR. Jednalo se o projekt financovaný z prostředků SROP (Opatření 5.2 - Technická pomoc pro RPS).

Cíl seminářů

Cílem cyklu seminářů bylo zvýšení úrovně znalostí a dovedností zástupců jednotlivých řídících orgánů operačních programů, Rámce podpory Společenství, jednotných programových dokumentů a Fondu soudržnosti, i zástupců zprostředkujících subjektů v oblasti účtování způsobilých výdajů u jednotlivých typů konečných příjemců.

Každý cyklus seminářů zahrnoval tři školicí moduly, a to

A) Základy účetnictví z pohledu způsobilých výdajů;
B) Účtování nevýdělečných organizací a rozpočtová pravidla - z titulu způsobilých výdajů;
C) Finanční kontrola ve veřejné správě - z pohledu způsobilých výdajů.

Podrobnější obsah jednotlivých modulů

A) Základy účetnictví z pohledu způsobilých výdajů
Lektor: Ing. Jana Stehlíková, účetní poradce, profesionální lektor 1. VOX a.s.

Program semináře:

 • Význam a cíle - obecné znalosti
 • Metodické prvky
 • Účty, účtová osnova, zápisy, knihy, oceňování, investice
 • Legislativa ČR
 • Rozvaha - Výkaz zisků a ztrát

B) Účtování nevýdělečných organizací a rozpočtová pravidla - z titulu způsobilých výdajů
Lektor: Blažena Petrlíková, profesionální účetní poradce, auditorka, lektorka 1. VOX a.s.

Program semináře:

 • Právní rámec územních samosprávných celků (ÚSC), jimi zřizovaných příspěvkových organizací (PO) a dobrovolných svazků obcí
 • Právní rámec nevládních nevýdělečných organiza (NNO)
 • Právní předpisy k účetnictví
 • Stručný přehled o vnitřních předpisech ve vztahu k účetnictví
 • Rozpočtová skladba, charakteristika a její význam
 • Některé základní pojmy v účetnictví
 • Dotace, právní předpisy k dotacím a jejich účtování

C) Finanční kontrola ve veřejné správě - z pohledu způsobilých výdajů
Lektor: Ing. Karel Mařík, ředitel odboru interního auditu, lektor 1. VOX a.s.

 • Legislativní rámec
 • Procedury, postupy
 • Vnitřní kontrolní systém