Zapojení NNO do příprav programových dokumentů na období 2007-2013

14.04.2009: Centrum pro komunitní práci a Asociace nestátních neziskových organizací v České republice si Vás dovolují pozvat na úvodní konferenci, která bude věnovaná přípravě Národního rozvojového plánu.

Úvodní konference se uskuteční ve spolupráci se zpracovatelem SEA NRP (Regionální environmentální centrum Česká republika) v rámci úvodního veřejného semináře k SEA NRP.

Termín a místo konání

Ve čtvrtek 11. srpna 2005 od 16:00 hodin, v budově Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha 3.

Tato část úvodní konference je určena především pro zástupce nestátních neziskových organizací a zainteresovanou veřejnost.

Základní informace

Česká republika v rámci příprav na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU v letech 2007-2013 zpracovává Národní rozvojový plán (NRP) a Národní strategický referenční rámec (NSRR) na léta 2007-2013.

V rámci projektu "Oponentura a doporučení k návrhům NRP a NSRR 2007-2013 realizované neziskovým sektorem a informační kampaň pro neziskový sektor" mají neziskové organizace možnost zapojit se do příprav uvedených programových dokumentů.

Cílem projektu je zajištění kvalitních připomínek občanského sektoru zastoupeným neziskovými organizacemi k Národnímu rozvojovému plánu resp. Národnímu strategickému referenčnímu rámci s vazbou na připravované operační programy.

Program úvodní konference

 

Čas Téma Přednášející

15.30 - 15.40

Zahájení Moderátor

15.40 - 15.50

Úvodní slovo Zástupce MMR

15.50 - 16.10

Představení NRP Zástupce zpracovatele NRP

16.10 - 16. 25

Představení zapojení veřejnosti a NNO do NRP Zástupce zpracovatele zapojení veřejnosti do NRP

16.25 - 16.45

Představení SEA NRP Zástupce SEA posuzovatele

16.45 - 17.45

Diskuse Moderovaná diskuse

17.45 - 18.00

Závěr veřejného projednání Moderátor

Na úvodní konferenci bude zveřejněn plán partnerských konzultací. V rámci konzultací mají neziskové organizace možnost zapojit se do připomínkování programových dokumentů. K tomuto účelu se uskuteční série veřejných projednání a to jak na národní i regionální úrovni. Připomínky je taktéž možné zasílat elektronicky na zvláštní emailovou adresu nrp_pripominky@cpkp.cz zřízenou k těmto účelům. Zároveň je možné zapojit se do odborných emailových konferencí či se přihlásit o pravidelný odběr informací. Ty jsou také průběžně k dispozici na internetových stránkách www.cpkp.cz/regiony     a www.asociacenno.cz/regiony    .

Zdroj: Pozvánky CpKP a Asociace NNO

Informace a kontakt

Koordinátorem projektu je:

Miroslav Parvonič, CpKP střední Čechy
Na Václavce 46, 150 00 Praha 5,
E-mail: miroslav.parvonic@cpkp.cz
Tel.: +420 251 560 776

Manažerkou informační kampaně je:

Ing. Markéta Novotná, Asociace NNO
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
E-mail: marketa.novotna@asociacenno.cz
Tel.: +420 603 303 507