Manuál postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství

11.02.2009: Manuál stanovuje postupy realizace čerpání Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství v souladu s právními předpisy Evropských společenství, České republiky a vnitřními předpisy Ministerstva pro místní rozvoj.

Účel a cíl manuálu

Cílem Manuálu pro postup realizace Technické pomoci Rámce podpory Společenství (dále jen "manuál") je nastavit jasné postupy RPS při čerpání Technické pomoci. Manuál je samostatnou a relativně nezávislou přílohou Operačního manuálu Společného regionálního operačního programu. Existence tohoto manuálu, jakožto i existence manuálů na všech úrovních implementace, je nezbytnou podmínkou pro založení efektivních pracovních postupů pro správu prostředků EU.

Obsah manuálu

Manuál určuje jednotlivé kroky zadávání zakázek naplňujících cíle projektů Technické pomoci. Způsob zadávání zakázek podle tohoto manuálu vychází z ustanovení zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách    , který vymezuje zadávání zakázek transparentním a nediskriminačním postupem.

Dohled na čerpání Technické pomoci RPS

 

Monitorovací výbor RPS

Postup schvalování ročních pracovních programů a plánů čerpání Technické pomoci na celé programovací období 2004—2006 zohledňuje postavení Řídicího orgánu RPS jako konečného příjemce technické pomoci i rozhodujícího útvaru řízení celého procesu. Plán čerpání Technické pomoci pro celé programovací období 2004—2006 i roční pracovní programy schvaluje Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství. Ten je informován o průběhu realizace a schvaluje případné změny v zaměření pomoci. Tím je čerpání Technické pomoci pro RPS podřízené pravidelnému každoročnímu dohledu Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství.

Řídící orgán SROP

Důležitá role připadá Řídicímu orgánu Společného regionálního operačního programu, který ověřuje a kontroluje správnost finančních dokladů a nese celkovou formální zodpovědnost za čerpání prostředků Technické pomoci v rámci Společného regionálního operačního programu.

Další informace

Více informací naleznete na webu oficiálního informačního systému o veřejných zakázkách    , dražbách a ostatních nabídkách nebo na webu informačního servisu k zákonu č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách     provozovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Soubory ke stažení